Dnes oslavuje meniny Vendelín zajtra Uršuľa         Utorok, 20. október 2020

Vážení športoví priatelia

 

 

Upozornenie na splatnosť faktúry ISSF za 9/2020

 

13.10.2020 

Šebešťanová, Košecké Podhradie, Prečín, Orlové, Lednica, Tŕstie, Praznov 


 

 

 

 

 

 

Odporúčania a usmernenia ŠTK ObFZ Považská Bystrica k dodržiavaniu nariadení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v boji proti ochoreniu COVID-19 k futbalovým stretnutiam ObFZ PB platné pre všetky súťaže, účinné od 01.10.2020 v súťažnom ročníku 2020/2021

 

 


Úrad verejného zdravotníctva SR S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti divákov.                                                                                                              Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:                                                                                  

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),                                                         


- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,          

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch,

  kľučiek, podláh a predmetov,                                                                                 

 - hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a


papierovým utierkami,                                                                                            - zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,                                                                                                                     

zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade

  vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha,sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.                   

Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:                           


- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je  potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť  miesto hromadného podujatia,                                                             

- zákaz podávania rúk

                                                                                       

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými  osobami nie je možné dodržať,                                                                             - v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi  

  obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom   

  sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo  

  tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa  


  nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,                                                                                           

- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,                                                                          


- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,                                                                            

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb  

  aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,                                                               

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia  

  organizované v exteriéri,

                                                                                       

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je  


  organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.                                                                                    

Z dôvodu uvedeného ŠTK doporučuje :

                                                 

Dodržať nominácie jednotlivých družstiev s počtom hráčov podľa zápisu o stretnutí, max. 11 + 7 náhradníkov.                                                              


Využiť možnosť rozšírenia lavičky náhradníkov na tribúne, ak je priamo dostupná hracia plocha, alebo doplnením dodatočných miest tzv. extra sedenie.                                                                                                              

Kontrolu výstroja hráčov zo strany asistentov rozhodcu pred začiatkom stretnutia je potrebné vykonať na voľnom priestranstve tak, aby nedošlo k styku s ostatnými osobami, ktoré sú zúčastnené na futbalovom stretnutí.                                                                                                  

Spoločný nástup obidvoch družstiev na hraciu plochu sa nevykonáva.  Je zakázané podávanie rúk (aj po stretnutí) a tiež spoločný pozdrav alebo spoločné fotografovanie družstiev.                                                                 

Poradu pred stretnutím vykonať na voľnom priestranstve s dostatočným odstupom medzi osobami.                                                                      

Najlepšie v exteriéri (samozrejme v závislosti od počasia), alebo osobitne s HU, vedúcimi obidvoch družstiev a zdravotníkom).                                                                                                

Ďalej podľa predlohy zápisu o stretnutí zabezpečiť účasť funkcionárov

a realizačných tímov.                                                                                       

Pokiaľ je to potrebné, k uvedenému počtu zabezpečiť zberačov lôpt. Zdôrazňujeme, že pre zabezpečenie stretnutia je organizátor povinný zabezpečiť HU, a usporiadateľov v zmysle Rozpisu súťaže ObFZ PB. Organizátor stretnutia vypracuje zoznam členov US a zberačov lôpt, ktorý predloží DZ/ HR.                                                                                     

Ostatní účastníci stretnutia (hráči, náhradníci a realizačné tímy) budú uvedení v zápise o stretnutí

 

V  Považskej Bystrici  06. 10. 2020           

                                                          Jaroslav Gašpárek         

                                                predseda ŠTK ObFZ Považská Bystrica

  


 Rozpis súťaží ObFZ 2020 2021(1.8 MB)

 Manuál ObFZ - COVID 19(322.6 kB)
Opatrenia od 1.októbra 2020 vydané ÚVZ SR s účinnosťou od 1. októbra
2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.
všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –podnikateľom a právnickým
osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb .
V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach
vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný
tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť,
ale bez prítomnosti obecenstva.

Aktuálne info

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


 

Vážený klubový manažér, 
v priebehu minulého a tohto týždňa obdržíte, resp. ste už obdržali, 
nové palivové karty. Vzhľadom na množstvo Vás poprosím o strpenie 
s aktiváciou týchto kariet, ktorá prebehne tento týždeň. 
Pôvodné limity kariet ostávajú zachované. 
Možnosť znovu dobitia kariet bude od budúceho týždňa.  

Ďakujem za pochopenie.  S pozdravom 
Branislav Jelok  Obchodný manažér | Sales manager

 

http://sonna.com.ua
 Gardenteam - trávniky(636.1 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk