Dnes oslavuje meniny Norbert zajtra Róbert         Utorok, 06. jún 2023

Pravidlá futbalu


 Členské 2016 - informácia prezidenta SFZ(1.9 MB)

Vážení členovia SFZ, 
dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18. júna 2019 
boli prijaté návrhy na zmenu a doplnenie nasledovných predpisov SFZ: 

Suťažný poriadok 
Konsolidované znenie dostupné TU: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf 
Novela dostupná TU: TU:https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/5db32d35-e61c-4f52-b98e-e378b1bfc594.pdf 

 Etický kódex SFZ
Celé znenie dostupné TU: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/228e68b7-23bb-4f1d-896f-152754b45093.pdf 
 
Registračný a prestupový poriadok SFZ 
Celé znenie dostupné TU: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf 
Novela s dôvodovou správou dostupná TU: https://docs.google.com/document/d/1YdkPZI4p8XatblWE0nf8RLX8IUdVRJg6cJuxE6R-9jo/edit?usp=sharing  

Všetky vyššie uvedené predpisy SFZ nadobudli účinnosť dňom ich schválenia (18. júna 2019). 
V prípade akýchkoľvek otázok k súvisiacim predpisom SFZ nás neváhajte kedykoľvek 
kontaktovať na rapp@futbalsfz.sk

 

 

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: http://www.futbalsfz.sk/sfz/legislativa

Strategický plán SFZ 2019
 

 

            

 

 

Novela RaPP SFZ, 28.6.2022

Vážený člen, 
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Vážený klubový manažér, dovoľujem si Vám touto cestou zaslať informáciu o 
voľbách do Komory SFZ pre riešenie sporov. Využite prosím možnosť vybrať si 
člena tohoto pre Vás tak dôležitého orgánu v čase od 
18.10.2018 00:00 do 22.10.2018 23:59.

Voľby sa konajú výlučne elektronicky pomocou ISSF. 
Viac informácií nájdete na 
https://www.futbalsfz.sk/sfz-vo-stvrtok-sa-zacinaju-volby-clenov-komory-sfz-pre-riesenie-sporov-vsetko-co-potrebujete-vediet  
Prajem úspešnú voľbu. 
S pozdravom Ján Letko ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk
 
Doplňujúce informácie : TU

 Rozpis súťaží ObFZ 2021-2022(1.7 MB)

 Stanovy ObFZ PB 2018(874 kB)
Vážení členovia SFZ, 
dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci SFZ boli novelizované 
v priebehu mesiaca jún 2018 nasledovné predpisy SFZ: 
1) Disciplinárny poriadok SFZ - 
schválený VV SFZ dňa 21.6.2018 a účinný dňom jeho schválenia Konsolidované znenie 
dostupné tu: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf 
Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Disciplinarny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018 
Článok informujúci o novele dostupný tu:
 http://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby 
 
2) Súťažný poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21.6.2018 a účinný dňom jeho schválenia 
Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf 
Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Sutazny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018 
 
3) Registračný a prestupový poriadok SFZ - schválený hlasovaním per rollam VV SFZ dňa 30.6.2018 a účinný 
od 1.7.2018 Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/71e906f0-232f-4849-8e5f-1b22f21c761a.pdf 

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne_znenie_od_30_6_2018  

Všetky predpisy sú uverejňované na stránke futbalsfz.sk v sekcii Legislatíva.
 
S pozdravom František Ferenc ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 


 

 

 

 

 

 

ŠTK  upozorňuje všetky FO, FK a TJ na dodržiavanie SÚŤAŽNÉHO PORIADKU  článku 41 -

Súpiska družstva: 

 

a)  Súpiska družstva je vytváraná v ISSF na základe štartu hráčov
      v stretnutí podľa zápisu o stretnutí. V priebehu súťaže je súpiska
      dopĺňaná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí uvedených
      v zápise o stretnutí. Ak je v rozpise súťaže uvedená výnimka z povinného
      použitia ISSF, klub je povinný vyplniť súpisku v súlade s týmto poriadkom
      a rozpisom súťaže.
b)  Klub nasadením hráča do stretnutia potvrdzuje, že sa hráč jeho klubu 
     podrobil lekárskej prehliadke, aby mohol v stretnutí nastúpiť. Riadiaci
     orgán súťaže je oprávnený kedykoľvek skontrolovať vykonanie lekárskej
     prehliadky hráča a klub je povinný na požiadanie preukázať riadiacemu
     orgánu súťaže, že sa jeho hráč podrobil lekárskej prehliadke.

SÚŤAŽNÉHO PORIADKU článku 50 - Zdravotná spôsobilosť:

 

c)  Hráč je povinný mať potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce
     jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné najviac 1 rok. Do tejto
     doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorý bola
     vykonaná posledná lekárska prehliadka. Klub hráča je zodpovedný za svojho
     hráča, že hráč má potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho
     spôsobilosť hrať futbal. Klub je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej
     prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaže alebo funkcionára
     zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti.
d)  Potvrdenie o lekárskej prehliadke uvedené v odseku 1 môže vo vekovej
     kategórii žiakov vystaviť pediater, vo vekovej kategórii dorastu dorastový
     lekár, vo vekovej kategórii mužov praktický lekár, ak rozpis súťaže ohľadom
     vekovej kategórie mužov neustanovuje telovýchovného lekára. Ak ide
     o hráča republikovej súťaže akejkoľvek vekovej kategórie, alebo
     o reprezentanta Slovenskej republiky akejkoľvek vekovej kategórie klubu,
     ktorý nie je účastníkom republikovej súťaže, potvrdenie podľa odseku 1
     môže vystaviť len telovýchovný lekár. Ustanovenie tohto odseku
     sa primerane vzťahuje aj na vekové kategórie ženského futbalu.
e)  Hráč môže počas jedného dňa odohrať v majstrovskej súťaži a pohárovej
     súťaži len jedno stretnutie. Rozpis súťaže môže pre majstrovské súťaže
     podľa čl. 28 ods. 1 písm. c) až e) a čl. 30 ods. 1 písm. c) a d) hrané turnajovým
     spôsobom a súťaže podľa čl. 32 a 33 ustanoviť najvyšší počet stretnutí
     odohraných hráčom v jeden deň inak.
     RS/B   2018/2019
f)  3.11 Hráči štartujú na individuálne poistky. V prípade, že nie sú poistení,
             odporúča sa vo vlastnom záujme poistiť.                                                       


g)  3.11.1 Hráči štartujú v súťažiach ObFZ Považská Bystrica na vlastnú
                 zodpovednosť
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk