Dnes oslavuje meniny Alojz zajtra Paulína         Piatok, 21. jún 2024

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.38  19. 06. 2024

ŠTK upozorňuje futbalové kluby na nasadenie funkcionality evidencie
ostaršenia hráčov v ISSF systéme. Jedná sa o proces od zadania cez
elektronickú podateľňu, schválenie hráčom až po schválenie tajomníkom
komisie. Kompletné informácie, ako aj popis stavu žiadosti, sú uvedené
na stránke https://futbalsfz.sk/ostaršenie-hráča-v-issf/

ŠTK dáva do pozornosti FK, že od začiatku súťažného ročníka 2024/2025
bude riadiaci orgán akceptovať povolenie štartu hráčov vo vyššej vekovej
kategórii (ostaršenia) výlučne v elektronickej podobe - nahraté a schválené
ISSF. ŠTK upozorňuje kluby, že ostaršenie je platné 1 kalendárny rok.


Začiatok súťažného ročníka 2024/2025 bude 03. - 04. 08. 2024
Riadna konferencia ObFZ a aktív ŠTK ObFZ sa uskutoční 12. 07. 2024 (piatok)
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Považskej Bystrici o 17,00 hod.;         


1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS 7., 8. ligy dospelých, SD U19 a SŽ U15 hraných
                                                                             v dňoch 12. až 16. 06. 2024;

2)  ŠTK berie na vedomie:
a) 
informáciu TJ Skaličan Praznov o nevycestovaní na MFS do Ladiec (SŽ U15);
b) informáciu "R" M. Lamža z MFS MACRON SPORT 7. liga dospelí: Tŕstie - D. Kočkovce;  
c) informáciu "R" K. Oselského z MFS MACRON SPORT 7. liga dospelí: Dohňany - Sverepec;
d) informáciu "R" K. Oselského z MFS 5. liga dorast U19: D. Mariková - Brvnište;
e) informáciu "R" M. Mihálika z MFS SŽ U15: D. Mariková - Praznov o nepricestovaní
     hostí na MFS;
 
3)  ŠTK kontumuje:
a) na základe SP čl. 82 bod 1/g MACRON SPORT 7. liga dospelí 26. kolo: 
     FK Nová Dubnica - TJ Skaličan Praznov a podľa SP čl. 10 bod 3 priznáva 
     3 body a skóre 5 : 0 (výsledok dosiahnutý na ihrisku) v prospech 
     FK Nová Dubnica. 

b)  na základe SP čl. 82 bod 1/b  SŽ U15 25. kolo:  TJ Skaličan Praznov
     - TJ Tatran Cementáreň Ladce a podľa SP čl. 10 bod 2 priznáva 3 body 
     a skóre 3 : 0 v prospech TJ Tatran Cementáreň Ladce.

c)  na základe SP čl. 82 bod 1/b  SŽ U15 26. kolo: TJ Slovan Dolná Mariková
     - TJ Skaličan Praznov a podľa SP čl. 10 bod 2 priznáva 3 body 
     a skóre 3 : 0 v prospech TJ Slovan Dolná Mariková.


4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)  TJ Skaličan Praznov
 (dospelí); 
b)  TJ Skaličan Praznov (SŽ U15 - 25. kolo);
c)  TJ Skaličan Praznov (SŽ U15 - 26. kolo);
d)  ŠK Dohňany - opakované porušenie SP čl. 55/j (viď. US ŠTK č. 34 bod 4); 
                                                         
5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK pre porušenie SP čl. 39, 40 a 57 (HU)
      neuvedenie člena realizačného tímu v zápise o stretnutí a visačky 
      (RS/B bod 3.2/c); 

a)  TJ Partizán Prečín ( SŽ U15)                                                         -lekár; 
b)  MFK Ilava (SŽ U15)                                                                        - HU;   

6)  ŠTK upozorňuje pod následkom DS:
     TJ Mier Tŕstie na povinnosť mať k dispozícii funkčnú tlačiareň SP čl.55/j; 

7)  Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Považská Bystrica
      pre súťažný ročník 2024/2025:
Podmienkou štartu družstva dospelých v súťažiach riadených ObFZ Považská
Bystrica je predpísaný počet mládežníckych družstiev nasledovne:
MACRON SPORT 7. liga  
-  minimálne 1 mládežnícke družstvo
8. liga                             – bez povinnosti mládežníckeho družstva
Klub v čase podávania prihlášky nemôže byť evidovaný ako neplatič
a musí mať vysporiadané všetky záväzky voči SFZ, ZsFZ a ObFZ.


8) Prihlášku družstva do súťažného ročníka 2024/2025 je potrebné
     zaevidovať najneskôr do: 28. 06. 2024 (piatok) 23:59 hod.
Prihlášky na nový súťažný ročník 2024/2025
 je možné zasielať od 01. 06. 2024.
ŠTK akceptuje len prihlášky podané cez elektronickú podateľňu v ISSF.

Štartovné pre súťažný ročník 2024/2025 je  ObFZ Považská Bystrica nasledovné:
a)  7. liga dospelí                     150,- €
b)  8. liga dospelí                     120,- €
c)  mládež bez štartovného vkladu - dorast, žiaci a prípravky
d) nenávratný štartovný vklad bude generovaný formou zberných faktúr v ISSF

9) Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť.
a) Formulár a dresár klubu 
v prípade akýchkoľvek zmien je zverejnený na stránke
     www.obfzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty treba doručiť na sekretariát ObFZ
     (osobne, poštou alebo @).
b) Za spoločné družstvo mládeže (okrem vekovej kategórie prípravka)
     podáva prihlášku ten klub, pod ktorého názvom bude spoločné družstvo
     v súťaži hrať!!!!!

c)  Tlačivo sa nachádza v sekcii tlačivá, dokumenty:
     
Dohoda o spoločnom družstve mládeže uzatvorená podľa  čl. 26  ods. 4 až 7
     súťažného poriadku futbalu.

10)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
a)   MACRON SPORT 7. liga dospelí
b)   8. liga dospelí                                                              
c)   5. liga dorast - U19 
roč. narodenia od 1.1.2006 do 31.12.2009
      
Pri splnení náležitostí SP čl. 45 aj U15 roč. narodenia od 1.1.2010

d)  4. liga Starší žiaci - U15 
roč. narodenia od 1.1.2010 do 31.12.2014
      
Pri splnení náležitostí SP čl. 45 aj U10 roč. narodenia od 1.1.2015

e)  4. liga Mladší žiaci - U13
 roč. narodenia od 1.1.2012 do 31.12.2014
     
 Pri splnení náležitostí SP čl. 45 aj U10 roč. narodenia od 1.1.2015

f)   Prípravka MIX - U11 
roč. narodenia od 1.1.2014 do 31.12.2018
g)  Mladšia prípravka – U09 
roč. narodenia od 1.1.2016 do 31.12.2018

11)  Súťaže prípraviek MIX U11 sa odohrajú takým istým systémom
      ako v jesennej časti súťažného ročníka 2023/2024.                                                                    

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe 
je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87


                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                     predseda ŠTK

 

DK  č.24  13. 06. 2024

Pozastavenie výkonu športu:

U148   Ján Garaj 1271385 Dolné Kočkovce – 1 s.s. N podľa 45/1b, 45/2, 71/3a (zmarenie jasnej gólovej príležitosti priestupkom)

U149   Matej Španiheľ 1424010 Šebešťanová – pokarhanie podľa 11, 39, 48/1c, 48/2b, 71/3a,e,g (hrubé nešportové správanie voči členovi realizačného tímu)

U150   Mário Hudcovský 1096048 „T“ a „VD“ Bolešov U11 – zákaz výkonu uvedených funkcii podmienečne do 31.12.2024 podľa 40, 48/1c, 48/2b, 71/3a,e,g, 36/1d (hrubé nešportové správanie voči protihráčovi)

U151   TJ Družstevník Šebešťanová - pokuta 30,-€ podľa 12, 64/1b, 64/5, RS/A 5.7, 71/3a,e (nedohratie súťažného stretnutia prípraviek, ÚS ŠTK č. 36)

U152   TJ Visolaje - pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 36)

U153   TJ Slovan Brvnište – pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 36)

U154   TJ Tatran Cementáreň Ladce - pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 36)

 

 

Oznamy DK:

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

 

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.31  08. 06. 2024

Ospravedlnení R: 

Janičík, Danihel, Fabian 8.6., Meluch, Klinovský, Škrovánek 8.6.-9.6. 

Brundza - sobota a pracovné dni. Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk, martinbrna1212@gmail.com

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR

 

KDZ  č.1  13. 10. 2022

Licenčný seminár pre delegátov zväzu  Licencia "A" sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu - vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022.

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).


Toto je pre tento rok posledný licenčný seminár pre DZ. Ďalšie semináre budú plánované až v roku 2023 (najbližšie február / marec na VsFZ).
V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na predsedu KD SFZ p. Štefana Kormana (0907813099), resp. na mňa (0917560140).
Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom

Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Competition Department
Sekretár Komisie delegátov | Delegate Committee Secretary

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

TMK  č.4  06. 06. 2024

Technicky úsek SFZ zverejnil knihu "Grassroots tréner detí"

 

Publikácia je určená pre trénerov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 5 do 11 rokov. Kniha prepája teóriu s praxou a kladie dôraz na výchovu a celkový rozvoj osobnosti detí.

V knihe nájdete 60 tréningových jednotiek, každý tréning obsahuje 5 častí 
s detailným popisom a nákresom (tzn. kniha obsahuje 300 cvičení / hier 
s nákresov a s popisom).
 Knihu nájdete cez Fanshop SFZ -
 https://fanshop.futbalsfz.sk/produkt/kniha-grassroots-trener-deti  
Pripomíname aj online školenie SFZ Grassroots Leader. 
Školenie je určené pre všetkých trénerov, ktorí pôsobia v kluboch pri 
mládeži. Školenie je určené aj pre rodičov, učiteľov a futbalistov nad 
18 rokov, ktorí sa môžu stať trénermi a pomáhať v klube. 

V prípade otázok napíšte na email - grassroots@futbalsfz.sk 

 

KM  č.3  29. 12. 2023

KM ObFZ pripravuje halové turnaje družstiev štartujúcich v súťažiach ObFZ, ktoré

    sa budú konať v mesiacoch január - marec 2024 v športových halách v Považskej Bystrici a v Púchove.

 

     Žiadame o prihlásenie družstiev v kategóriách :

 

1. turnaj - prípravka U11 - 3.3.2024 v ŠH MŠK Pov. Bystrica - teraflex

 

TJ Šebešťanová, TJ Prečín, FK Nová Dubnica

 

2. turnaj -         žiaci U15 - 3.2.2024 v STC Púchov - UT

 

TJ Papradno, TJ Prečín

 

 

 

3. turnaj -   prípravka U9 - 24.2 .2024 v STC Púchov - UT

 

OFS Přerov, Brvnište/Papradno

 

Bez štartovného. 

 

 

    Prihlášky e-mailom na :

 

 

                            sekretar@obfzpb.sk

 

STC Púchov v spolupráci s KM ObFZ organizuje nasledovné HFT mládeže :

 

20.1.2024 - kategória U13 

28.1.2024 - kategória U19

17.2.2024 - kategória U13 - Prečín, Pruské

 3.3.2024 - kategória U15

17.3.2024 - kategória U9

23.3.2024 - kategória U11

 

Štartovné na turnaje organizované STC Púchov je 100€.

 

Prihlášky a informácie : Stanislav Solík tel. 0910/387 028 

 

 

                                                              Stanislav Solík

                                                               predseda KM 

 

 

MaK  č.4  24. 04. 2024

Článok 19 - Registračné obdobia

 

 

(1) Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach

a) od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),

b) od 25.01. do 21.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).

 

(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

 

Výkonný výbor  č.23  05. 06. 2024

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV ObFZ a predsedov odborných komisií Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 19.6.2024 (streda) o 17,30 hod. v Pov. Bystrici

 

PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Informácia predsedu ObFZ

4.      Informácia ŠTK, KR, DK  2023/2024

5.      Schválenie výsledkov súťaží ObFZ 2023/2024

6.      ŠTK – návrh RS 2024/2025

7.      Letné priateľské stretnutie s OFS Přerov - príprava

  8.      Rôzne

  9.      Záver

 

 

Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií ObFZ – ŠTK, KR, DK  a RK

 

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.z.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

Obsadenie  č.27  08. 06. 2024

Macron sport 7. Liga dospelí Kolo Termín konania Domáci Hostia R AR1 AR2 26K 15.06.2024 17:00 TJ Mier Tŕstie (A) TJ Slovan Dolné Kočkovce (A) Lamžo ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk