Dnes oslavuje meniny Darina zajtra Ľubomír         Streda, 12. august 2020

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.2  05. 08. 2020

ŠTK ObFZ žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF. 

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom
jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom
elektronickej  podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody
(žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné
podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

ŠTK upozorňuje všetky FK na dodržiavanie Manuálu ObFZ - COVID 19ktorý je zverejnený na stránke ObFZ Považská Bystrica a zároveň bol aj @ zaslaný na všetky kluby.

ŠTK schvaľuje výnimky z ÚHČ a dní: 
1) 7. liga dospelí sk. Sever:
1. kolo: ŠK Fan club Púchov - TJ Dynamo Orlové dňa  22. 08. 2020 (sobota) o 15,30 hod.

2) 7. liga dospelí sk. JUH:
a) 3. kolo: FK Nová Dubnica - TJ Jednota Dulov dňa 05. 09. 2020 (sobota) o 17,00 hod.
b) 5. kolo: FK Nová Dubnica - TJ Nové Považie Prejta dňa 19. 09. 2020 (sobota) o 17,00 hod.

3)  4. liga SŽ sk. JUH:
a)  3. kolo:  FK Dubnica nad Váhom "B" - TJ Považan Pruské dňa 06. 09. 2020
                    (nedeľa) o 14,00 hod.
b)  9. kolo:  FK Dubnica nad Váhom "B" - TJ Tatran Cementáreň Ladce 
                   dňa 18. 10. 2020 (nedeľa) o 14,30 hod.

4)  4. liga SŽ sk. SEVER:
6. kolo: FK Beluša . TJ Strážov Pružina dňa 26.09.2020 (sobota) o 10,00 hod.

5)  4. liga MLŽ:
7. kolo: FK Beluša - TJ Spartak Lysá pod Makytou dňa 03.10.2020 (sobota) o 09,15 hod.

6)  ŠTK súhlasí so zmenou poradia MFS:
     7. liga dospelí sk. SEVER:
a)  1. kolo: TJ Strážov Pružina - TJ Partizán Vrchteplá dňa 23. 08. 2020 (nedeľa)
                  o 17,00 hod. na HP v Pružine
b)  8. kolo: TJ Partizán Vrchteplá - TJ Strážov Pružina dňa 11. 10. 2020 (nedeľa)
                  o 14,30 hod. na HP vo Vrchteplej
     4. liga SŽ sk. JUH:
c)  7. kolo:  FK Košeca - FK Dubnica nad Váhom "B" dňa 04. 10. 2020
                   (nedeľa) o 10,30 hod. na HP  v Košeci
d) 16. kolo: FK Dubnica nad Váhom "B" - FK Košeca dňa 23. 05. 2021
                    (nedeľa) o 10,30 hod. na HP FK Dubnica nad Váhom
      Prípravky MIX sk. A:
e)  4. a 9. kolo: FK Košeca - FK Dubnica nad Váhom "B" dňa 26. 09. 2020 (sobota)
                         o 10,00 a 11,00 hod. na HP v Košeci

7) ŠTK pozýva nižšie menované kluby:
     na svoje pracovné zasadnutie zástupcov 6-tich klubov kategórie mladšej
     prípravky U 09, ktoré sa uskutoční dňa 12. 08. 2019 (streda) o 17,30 hod.
     vo VIP priestoroch MŠK Považská Bystrica na futbalovom štadióne MŠK.
     TJ Plevník - Drienové, LR Crystal Lednické Rovne,  MFK Ilava, TJ Partizán Prečín
     FK Nová Dubnica a ŠK Fan - club Púchov.
     Účasť je povinná a nutná !!! 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 12. 08. 2020 (streda) o 15,30 hod.  
                                                                                                                                                           
                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

 

DK  č.16  30. 06. 2020

Oznamy DK:

DK na základe rozhodnutia VV ObFZ PB o ukončení futbalových súťaží pre ochorenie COVID-19 s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa DP čl. 37/3,5,6 a disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu alebo funkcie do 4 s. s. N a 4 týždňov N, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa RUŠIA. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 s. s. N a 4 týždne N, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.2  07. 08. 2020

Ospravedlnení: 

 

Škrovánek – do konca augusta; Hriadel – soboty a prac. dni 

 

1.  KR doporučuje R stretnutia, aby si pred MZ vytlačili zápasovú súpisku, na základe ktorej R,AR skontrolujú dátum narodenia hráčov a v prípade štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii aj jeho ostaršenie. Pri mládežníckych kategóriách doporučuje KR vytlačiť súpisku v 2 kópiách, aby kapitáni mohli vykonať konfrontáciu.

2. KR žiada R o dôslednú kontrolu členov realizačných tímov a ich označenie visačkami na lavičke náhradníkov (LN), a to na každom MFS. Ak nebudú členovia realizačných tímov označení visačkami na lavičke náhradníkov, R uvedie túto skutočnosť v Zápise o stretnutí, v časti Poznámka rozhodcu.  Na LN môžu byť počas stretnutia len tí členovia, ktorí sú uvedení v Zápise o stretnutí. Udelenie ŽK/ČK pre trénera, príp. člena RT zapíše R stretnutia do Poznámky rozhodcu.

3. KR vyhodnotila seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 31.7. 2020 v KD Dolný Moštenec. KR vyslovuje poďakovanie lektorovi z pravidiel futbalu J. Mišúnovi a P. Zvakovi za poskytnutie a prípravu priestorov KD Dolný Moštenec. KR oznamuje rozhodcom, ktorí sa nemohli seminára zúčastniť, že termín náhradného seminára bude oznámený v nasledovných US KR.

4.  KR žiada všetkých R, aby si dôsledne preštudovali Manuál opatrení UKŠ SR v boji proti COVID-19, a  riadili sa pokynmi v ňom. Manuál sa nachádza na stránke www.obfzpb.sk.

5.  KR upozorňuje R, že v noci z 26.10. 2019 na 27.10. 2019 sa posúva čas.

 

Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS. 

 

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!!

 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR

 

KDZ  č.4  30. 04. 2020

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že z objektívnych dôvodov mení termín konania licenčných seminárov na získanie / predĺženie licencieDelegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).

Licenčný seminár licencie „A“ – Delegát zväzu sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4 .7.2020 (do 13:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117,  Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „A“ je 75 eur.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 18:00 hod.)Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „P“ je 200 eur.

 

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihláškynajneskôr do 1.6.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

Oznamuje, že letný seminár delegátov SFZ sa bude konať dňa 5.7.2020 (9:00 – 16:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Pozvánky s programom budú zaslané elektronickou poštou.

 

TMK  č.1  28. 07. 2020


TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV
Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).
Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF – konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.
PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:
Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 16.8. – 24.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.7.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci / Rimavskej Sobote, v termíne 15.8. – 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.8.2020;
Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave v termíne 22.8. – 22.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 22.8. – 2.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 15.8. – 16.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 1.9. – 17.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nových Zámkoch, v termíne 29.8. – 1.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trenčíne, v termíne 5.9. – 17.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 23.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Dunajskej Strede v termíne 12.9. – 1.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.8.2020.
UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:
Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.
30.7.2020, Humenné – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ HE. Náhradný termín zrušeného seminára v pôvodnom termíne 13.3.2020. Pozvaní sú pôvodne prihlásení tréneri;
31.7.2020, Ľubotice – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ PO. Prihlášky je potrebné zaslať do 28.7.2020;
5.8.2020, Nitra – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, TMK ObFZ NR, Akadémia FC Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.7.2020;
20.8.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ, PŠC Pezinok. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.8.2020.

 

KM  č.1  06. 08. 2020

V súvislosti s prijatou novelou Sútažného poriadku SFZ prijatou VV SFZ hlasovaním per rollam dňa 31. júla 2020 si Vám dovoľujeme podať krátke vysvetlenie k čl. 28 Súťažného poriadku SFZ.

  • V Článku 28 odsek 4 sa obmedzuje na vytvorenie iba jedného spoločného družstva mládeže, to znamená, že v každej vekovej kategórii mládeže, v ktorej klub má prihlásené družstvo (napr. U19, U17, U15 a podobne), je možnosť vytvorenia iba jedného spoločného družstva. Cieľom novelizácie tohto ustanovenia bolo nastaviť  také pravidlo, aby klub nemohol mať v danej vekovej kategórii prihlásené svoje vlastné družstvo a zároveň mať v tej istej vekovej kategórii vytvorené spoločné družstvo s iným klubom.
  • Článok 28 a jeho odsek 8 a odsek 10 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ (toto bol hlavný zámer novely tohto ustanovenia). Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča. Cieľom tejto myšlienky bolo vytvoriť možnosť aj pre hráčov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ (I. a II. dorastenecká liga a I. liga žiakov – pozn.), ktorí pravidelne nehrávajú a nie sú vyťažovaní vo svojich tímoch, aby sa mali možnosť uplatniť v druhom klube, kde by mohli dostať väčší herný priestor.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že dohody o striedavom štarte a spoločných družstvách schválené do 30.7.2020 (do doby účinnosti pôvodného znenia Súťažného poriadku SFZ) zostávajú v platnosti.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

S pozdravom I Best regards

Miroslav Richtárik

vedúci oddelenia riadenia súťaží | head of competition department
predseda komisie pre riadenie II.ligy | 2nd league committee chairman

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 911 451 142
miroslav.richtarik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

MaK  č.3  14. 07. 2020

Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že dňa 8. júla 2020 VV SFZ na svojom zasadnutí 
schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý je v znení prijatých zmien 
a doplnení k dispozícii na webovej stránke SFZ v sekcii „Legislatíva“.

Odkaz na dokument nájdete na: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-novela-08_07_2020-konsolidovane-znenie.docx.pdf

 

Sekretár  č.2  29. 07. 2020

Z Á P I S N I C A

               zo  zasadnutia  VV OBFZ konaného dňa 24.7.2020 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÝ : R. Sluk

                                            

                           

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      ŠTK – spoločné družstvá mládeže

4.      Zaradenie družstiev do súťaží ObFZ 2020/2021

  5.      Záver

 

 

   P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

 

K bodu č. 3

 

3. PODMIENKY ŠTARTU DRUŽSTIEV ObFZ Považská Bystrica:
3.1 Na zaradenie družstva dospelých do súťaží riadených ObFZ Považská Bystrica
je potrebné splnenie podmienok o počte družstiev mládeže (dorast, žiaci, prípravka)
zaradených do dlhodobých súťaží riadených ObFZ, ZsFZ a SFZ    ( SP čl. 38/b).                                                                                               
VI. liga - minimálne 1 družstvo mládeže,                                                                                    
VII. liga – bez povinnosti mládežníckeho družstva
Aj spoločné družstvo mládeže spĺňa podmienky pre zaradenie družstva dospelých do VI. ligy
Nesplnenie povinnosti sa trestá v zmysle RS-A/5.5.1 a B/3.1.

 

K bodu č. 4  - na základe bodu č. 5 zápisu zo zasadnutia VV OBFZ dňa 6.7.2020, prerokoval VV zaradenie družstiev do súťaží a jednohlasne ich schválil tak, ako boli predložené.

 

K bodu č. 5 - Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

  

PRIJATÉ UZNESENIA

 

 

UZN.57/7/2020 – VV ObFZ  schvaľuje zmenu  RS pre s.r. 2020/2021 v zmysle bodu 3. zápisu z VV OBFZ.

 

UZN. 58/7/2020 – VV ObFZ schvaľuje  zaradenie družstiev do súťaží  s.r. 2020/2021.

 

 

 

V Považskej Bystrici, 24.7.2020

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

 

Obsadenie  č.2  07. 08. 2020

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 SPORTIKA 6. LIGA MUžI 2.KOLO 16.08.2020 O 17,00 HOD. Šebešťanová Dohňany Koleno Folučka Bolešov Jasenica R...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk