Dnes oslavuje meniny Zdenka zajtra Ľuboš, Ľubor         Štvrtok, 23. september 2021

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.10  22. 09. 2021

ŠTK žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF, 
prípadné nezrovnalosti hlásiť správcovi súťaže: J. Gašpárek  predseda ŠTK. 
                        

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom
jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom  
elektronickej  podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody
(žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné
podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

ŠTK žiada FO, FK a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy
do utorka do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK . Podanie
podané po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.
Zasadnutie ŠTK býva spravidla každú stredu.


1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. ligy dospelých, dorastu, SŽ sk. JUH a SEVER, 
                             MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 14. až 19. 09. 2021  

2) ŠTK berie na vedomie:
a) informáciu "R" M. Maka z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: Visolaje - N. Dubnica; 
b) informáciu "R" R. Škrovánka z MFS  4. liga SŽ sk. JUH: Lysá - Košeca; 
c) informáciu "R" R. Petruška z MFS 4. liga SŽ sk. JUH: Bolešov/Ilava - Lysá;
d) informáciu "R" B. Mihálika z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: D. Mariková - Prečín;
e) informáciu "R" O. Klinovského z MFS 4. liga MLŽ: FC Púchov - Ilava;
f)  doklad TJ Slovan Dolná Mariková o úhrade zbernej faktúry v ISSF;

3)  ŠTK upozorňuje: 
a)  
TJ Partizán Prečín (SŽ) na dodržiavanie RS/B bod 3.2
b)  Na manuál a usmernenie SFZ k organizácii tréningového procesu,
      priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu
      v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19

       
4)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS Prípravky MIX U11:                                   
a)  sk. E: 3. a 8. kolo: TJ Slovan Brvnište - TJ Hradišťan Jasenica dňa 19. 09. 2021 
                        (nedeľa) o 10,00 a 11,00 hod.
 Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
b)  sk. B: 4. a 9. kolo: TJ Spartak Kvašov - ŠK LR Crystal dňa 24. 09. 2021 (piatok)
                                      o 16,00 a 17,00 hod
. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R
c)  sk. D: 4. a 9. kolo: TJ Visolaje - TJ Strážov Pružina dňa 24. 09. 2021 (piatok) 
                                   o 16,00 a 17, hod. 
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
d)  sk. E: 4. a 9. kolo: TJ Plevník Drienové - TJ Slovan Brvnište dňa 26. 09. 2021
                           (nedeľa) o 10,00 s 11,00 hod
. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
e)  sk. D: 3. a 8. kolo: TJ Visolaje - TJ Partizán Prečín dňa 29. 09. 2021 (streda)
                                 o 16,00 a 17,00 hod.
 Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
f)  sk. A: 3. a 8. kolo: TJ Slovan Košecké Podhradie -  FK Dubnica nad Váhom "B"
                                      dňa 30. 09. 2021 (štvrtok) o 16,00 a 17,00 hod. 
                                     
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
g)  sk. B: 5. a 10. kolo: ŠK LR Crystal - TJ Považan Pruské dňa 01. 10. 2021 (piatok)
                                        o 16,00 a 17,00 hod
. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
h)  sk. E: 3. a 8. kolo: TJ Plevník Drienové - TJ Partizán Domaniža dňa 09.10.2021
                       (sobota) o 13,00 a 14,00 hod.
 Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
               
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe
je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87. 
                                                                                                                                              
                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                     predseda ŠTK  

 

DK  č.7  23. 09. 2021

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U24     Adrián Belobrad, 1339188, Č.Kameň – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U25     Roman Križan, 1249331, Pružina – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

 

Oznamy DK:

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.9  17. 09. 2021

Ospravedlnení: 

Danihel, Brundza, Zvak - 18.9.-19.9. 

Ďurčo - 18.9.

Folučka – do konca jesennej časti,

 

 

1.    KR oznamuje klubom, že ak je v Obsadení uvedený Odd R, znamená to, že na MFS nie je delegovaný rozhodca a stretnutie bude rozhodovať oddielový rozhodca v zmysle SP čl. 75 ods. 2. . Domáci oddiel po ukončení stretnutia  doplní v Zápise o stretnutí údaje (góly, striedania, ŽK) a uzatvorí Zápis o stretnutí v ISSF.  Ak je na MFS delegovaný jeden R, podľa PF sa môžu kluby dohodnúť a doplniť na stretnutie  oddielových AR.

2. Z dôvodu stále pretrvávajúceho nízkeho počtu R (nielen) v súťažiach ObFZ vyzývame kluby o nahlásenie záujemcov o rozhodcovskú činnosť, prípadne oddielových rozhodcov, ktorí budú KR zaškolení na vykonávanie funkcie R.

3.    KR žiada R zo súťaží SFZ a ZsFZ, aby svoje ospravedlnenia posielali aj na KR ObFZ v zmysle nižšie uvedených pokynov.

4. KR prijala žiadosť Z. Zborana o rozhodcovskú činnosť. 

 

 

Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR

 

KDZ  č.6  21. 06. 2021

Vážení priatelia.

V nadväznosti na plánované licenčné semináre Delegátov zväzu, licencia A, KD SFZ predĺžila termíny na prihlasovanie a to nasledovne:

 • na seminár, ktorý sa bude konať 24.7. v Košiciach, je možné sa prihlasovať do 28.6.
 • na seminár, ktorý sa bude konať 31.7. v Nitre, je možné sa prihlasovať do 4.7.

Všetky potrebné pokyny k licenčným seminárom v dokumente TU
 
Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Officer of competition department
Sekretár komisie delegátov | Secretary of Delegate Committee

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

TMK  č.4  13. 05. 2021

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF  Konto trénera Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 

KM  č.1  06. 08. 2020

V súvislosti s prijatou novelou Sútažného poriadku SFZ prijatou VV SFZ hlasovaním per rollam dňa 31. júla 2020 si Vám dovoľujeme podať krátke vysvetlenie k čl. 28 Súťažného poriadku SFZ.

 • V Článku 28 odsek 4 sa obmedzuje na vytvorenie iba jedného spoločného družstva mládeže, to znamená, že v každej vekovej kategórii mládeže, v ktorej klub má prihlásené družstvo (napr. U19, U17, U15 a podobne), je možnosť vytvorenia iba jedného spoločného družstva. Cieľom novelizácie tohto ustanovenia bolo nastaviť  také pravidlo, aby klub nemohol mať v danej vekovej kategórii prihlásené svoje vlastné družstvo a zároveň mať v tej istej vekovej kategórii vytvorené spoločné družstvo s iným klubom.
 • Článok 28 a jeho odsek 8 a odsek 10 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ (toto bol hlavný zámer novely tohto ustanovenia). Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča. Cieľom tejto myšlienky bolo vytvoriť možnosť aj pre hráčov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ (I. a II. dorastenecká liga a I. liga žiakov – pozn.), ktorí pravidelne nehrávajú a nie sú vyťažovaní vo svojich tímoch, aby sa mali možnosť uplatniť v druhom klube, kde by mohli dostať väčší herný priestor.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že dohody o striedavom štarte a spoločných družstvách schválené do 30.7.2020 (do doby účinnosti pôvodného znenia Súťažného poriadku SFZ) zostávajú v platnosti.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

S pozdravom I Best regards

Miroslav Richtárik

vedúci oddelenia riadenia súťaží | head of competition department
predseda komisie pre riadenie II.ligy | 2nd league committee chairman

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 911 451 142
miroslav.richtarik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

MaK  č.1  01. 07. 2021

V súvislosti s blížiacim sa registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov 
smerom na Slovensko, si dovoľujem osloviť Vás s nasledujúcimi informáciami. 
Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9. 
Ako podklady slúžia: 
1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“ 
2. kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie 
pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný. 
Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. 
Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje. 
Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf. 
Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. 
Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie 
súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9. 
Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady 
posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. 
V prípade zaslania podkladov poštou - i keď v termíne - a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je 
možné transfer realizovať. 
Milan Sládkovič, vedúci matriky SFZ.

 

Sekretár  č.3  02. 09. 2021

Pozvánka

 

 

na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 20.9.2021 ( pondelok ) o 17,30 hod. v Považskej Bystrici.

 


PROGRAM :

  

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácia predsedu ObFZ
 5. Správy predsedov odborných komisií ObFZ
 6. Schválenie nových R na NL ObFZ
 7. Príprava riadnej a volebnej komisie ObFZ 2021
 8. Rôzne
 9. 9. Záver

 

Účasť : členovia VV,  predsedovia odborných komisií ŠTK, DK, KR, RK

           

 

        Viera Petríková v.r.                                               Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

Obsadenie  č.8  17. 09. 2021

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 SPORTIKA 6. LIGA MUžI 8.KOLO 26.09.2021 O 15,30 HOD. Nová Dubnica Dohňany 25.09. (SO) Pastorek Kapila Streženice Lysá pod...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk