Dnes oslavuje meniny Václav zajtra Michal, Michaela         Pondelok, 28. september 2020

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.9  23. 09. 2020

ŠTK ObFZ žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.               

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom
jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom
elektronickej  podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody
(žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné
podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. liga sk. JUH a SEVER dospelých, dorastu,
SŽ sk. JUH a SEVER, MLŽ a prípraviek MIX U11 hraných v dňoch 16. až  20. 09. 2020   
            
2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" P. Folučku z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: D. Kočkovce - Streženice
b)  informáciu "R" J. Hikela z MFS 6. liga dorast: Podmanín - Hr. Lednica

3)  ŠTK súhlasí s odohraním  MFS :               
      6. liga dorast:
a)  6. kolo: TJ Spartak Kvašov - TJ Jednota Lazy pod Makytou dňa 27. 09. 2020
                (nedeľa) o 16,00 hod. Vzájomná dohoda.   
       Prípravky MIX U11 sk. A:
b)   4. a 9. kolo: FK Košeca - FK Dubnica nad Váhom "B" dňa 28. 09. 2020
       (pondelok) o 15,30 a 16,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
c)   5. a 10. kolo: TJ Tatran Cementáreň Ladce - TJ Vápeč Horná Poruba dňa
28. 09. 2020 (pondelok) o 16,30 a 17,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.                                          
       Prípravky MIX U11 sk. D:
d)  4. a 9. kolo: TJ Partizán Prečín - TJ Partizán Domaniža  dňa 10. 10. 2020 (sobota)
      o 10,00 a 11,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.                       

4)  ŠTK na základe vzájomnej dohody klubov zo dňa 16. 09. 2020 ruší
      z US ŠTK č. 8 zo dňa 16. 09. 2020 bod č. 3/b

5)  ŠTK upozorňuje:
a)  Všetky FK na počty usporiadateľov jednotlivých kategórii
     na základe SP čl. 57 bodu 2 a následne RS/B bod 3.10.2
b)  v kategórii dospelých v minimálne počte 7 členov
c)  v kategórii mládeže je minimálny počet 5 členov
d)  FK Nová Dubnica na povinnosť používať predpísané rozmery futbalových
     bránok  (5 x 2m) v kategóriách MLŽ a prípraviek pod následkom DS.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 30. 09. 2020 (streda) o 15,30 hod.                                                                                                                                                  
                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

 

DK  č.6  24. 09. 2020

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U28     Jakub Marienka, 1276985, Košecké Podhradie – 2 týždne N podľa 48/1c, 48/2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R )

U29     „D“ Miroslav Červený, 1326612, Lednica – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U30     Juraj Illo, 1271323, Sverepec – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

 

Ostatné DS:

U31     TJ Slovan Košecké Podhradie – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U23)

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

Peter Polník, 1220953, Tŕstie –  zamieta sa (hráč dostal DS na dolnej hranici)

 

 

Oznamy DK:

TJ Hradčan Lednica 6. liga dorast - DK začína disciplinárne konanie a žiada AR, TJ Lednica zaslať podrobné písomné stanovisko k správaniu sa hráčov hostí po stretnutí Podmanín - Lednica do 28.9.2020 pod následkom DS.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.9  24. 09. 2020

Ospravedlnení: 

Škrovánek, Pastorek, Danihel 26.9, M. Pecuš 27.9.

Hriadel, Ďuriš - do konca jesennej časti,

 

1.  KR doporučuje R stretnutia, aby si pred MZ vytlačili zápasovú súpisku, na základe ktorej R,AR skontrolujú dátum narodenia hráčov a v prípade štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii aj jeho ostaršenie. Pri mládežníckych kategóriách doporučuje KR vytlačiť súpisku v 2 kópiách, aby kapitáni mohli vykonať konfrontáciu.

2. KR žiada R o dôslednú kontrolu členov realizačných tímov a ich označenie visačkami na lavičke náhradníkov (LN), a to na každom MFS. Ak nebudú členovia realizačných tímov označení visačkami na lavičke náhradníkov, R uvedie túto skutočnosť v Zápise o stretnutí, v časti Poznámka rozhodcu.  Na LN môžu byť počas stretnutia len tí členovia, ktorí sú uvedení v Zápise o stretnutí. Udelenie ŽK/ČK pre trénera, príp. člena RT zapíše R stretnutia do Poznámky rozhodcu.

3.   KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 1.10. 2020 o 16,30 hod. R Hikela.

4.  KR berie na vedomie podnet od Hradčan Lednica.

5.  KR žiada všetkých R, aby si dôsledne preštudovali Manuál opatrení UKŠ SR v boji proti COVID-19, a  riadili sa pokynmi v ňom. Manuál sa nachádza na stránke www.obfzpb.sk.

 

Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS.

 

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR

 

KDZ  č.4  30. 04. 2020

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že z objektívnych dôvodov mení termín konania licenčných seminárov na získanie / predĺženie licencieDelegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).

Licenčný seminár licencie „A“ – Delegát zväzu sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4 .7.2020 (do 13:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117,  Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „A“ je 75 eur.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 18:00 hod.)Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „P“ je 200 eur.

 

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihláškynajneskôr do 1.6.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

Oznamuje, že letný seminár delegátov SFZ sa bude konať dňa 5.7.2020 (9:00 – 16:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Pozvánky s programom budú zaslané elektronickou poštou.

 

TMK  č.1  28. 07. 2020


TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV
Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).
Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF – konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.
PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:
Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 16.8. – 24.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.7.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci / Rimavskej Sobote, v termíne 15.8. – 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.8.2020;
Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave v termíne 22.8. – 22.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 22.8. – 2.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 15.8. – 16.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 1.9. – 17.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nových Zámkoch, v termíne 29.8. – 1.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trenčíne, v termíne 5.9. – 17.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 23.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Dunajskej Strede v termíne 12.9. – 1.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.8.2020.
UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:
Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.
30.7.2020, Humenné – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ HE. Náhradný termín zrušeného seminára v pôvodnom termíne 13.3.2020. Pozvaní sú pôvodne prihlásení tréneri;
31.7.2020, Ľubotice – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ PO. Prihlášky je potrebné zaslať do 28.7.2020;
5.8.2020, Nitra – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, TMK ObFZ NR, Akadémia FC Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.7.2020;
20.8.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ, PŠC Pezinok. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.8.2020.

 

KM  č.1  06. 08. 2020

V súvislosti s prijatou novelou Sútažného poriadku SFZ prijatou VV SFZ hlasovaním per rollam dňa 31. júla 2020 si Vám dovoľujeme podať krátke vysvetlenie k čl. 28 Súťažného poriadku SFZ.

  • V Článku 28 odsek 4 sa obmedzuje na vytvorenie iba jedného spoločného družstva mládeže, to znamená, že v každej vekovej kategórii mládeže, v ktorej klub má prihlásené družstvo (napr. U19, U17, U15 a podobne), je možnosť vytvorenia iba jedného spoločného družstva. Cieľom novelizácie tohto ustanovenia bolo nastaviť  také pravidlo, aby klub nemohol mať v danej vekovej kategórii prihlásené svoje vlastné družstvo a zároveň mať v tej istej vekovej kategórii vytvorené spoločné družstvo s iným klubom.
  • Článok 28 a jeho odsek 8 a odsek 10 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ (toto bol hlavný zámer novely tohto ustanovenia). Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča. Cieľom tejto myšlienky bolo vytvoriť možnosť aj pre hráčov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ (I. a II. dorastenecká liga a I. liga žiakov – pozn.), ktorí pravidelne nehrávajú a nie sú vyťažovaní vo svojich tímoch, aby sa mali možnosť uplatniť v druhom klube, kde by mohli dostať väčší herný priestor.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že dohody o striedavom štarte a spoločných družstvách schválené do 30.7.2020 (do doby účinnosti pôvodného znenia Súťažného poriadku SFZ) zostávajú v platnosti.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

S pozdravom I Best regards

Miroslav Richtárik

vedúci oddelenia riadenia súťaží | head of competition department
predseda komisie pre riadenie II.ligy | 2nd league committee chairman

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 911 451 142
miroslav.richtarik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

MaK  č.3  14. 07. 2020

Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že dňa 8. júla 2020 VV SFZ na svojom zasadnutí 
schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý je v znení prijatých zmien 
a doplnení k dispozícii na webovej stránke SFZ v sekcii „Legislatíva“.

Odkaz na dokument nájdete na: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-novela-08_07_2020-konsolidovane-znenie.docx.pdf

 

Sekretár  č.4  16. 09. 2020

Pozvánka 

 

na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 21.9.2020 ( pondelok ) o 17,30 hod. v Považskej Bystrici.

 

 

PROGRAM :

 

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola uznesení
  4. Informácia predsedu ObFZ
  5. Správy predsedov odborných komisi
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

Účasť : členovia VV,  predsedovia odborných komisií ŠTK, DK, KR, RK

           

 

 

 

 

        Viera Petríková v.r.                                               Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

Obsadenie  č.9  25. 09. 2020

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 SPORTIKA 6. LIGA MUžI 9.KOLO 04.10.2020 O 14,30 HOD. Dolné Kočkovce Šebešťanová R Kapila Tuchyňa Udiča R ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk