Dnes oslavuje meniny Anežka zajtra Bohumil(a)         Utorok, 02. marec 2021

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.13  22. 02. 2021

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu, v termíne do 28.2.2021na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk

Podnet musí byť v členení:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

 

DK  č.8  16. 10. 2020

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U35     „D“ Erik Škrtel, 1394074, Dolné Kočkovce – 2 týždne N podľa 48/1c, 48/2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

U36     Patrik Prchlík, 1250048, Tuchyňa – 3 týždne N podľa 47/1b, 47/2b, 71/3a (opľutie súpera)

U37     Ján Haviar, 1270319, Pružina – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U38     Michal Novák, 1161226, Bodiná - 3 týždne N podľa 48/1c, 48/2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

 

Ostatné DS:

U39     TJ Slovan Dolné Kočkovce – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U35) 

U40     TJ Štart Tuchyňa - pokuta 20,-€ podľa 12, 47/4 (U36) 

U41     TJ Horec Bodiná - pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U38) 

 

Oznamy DK:

DK oznamuje všetkým účastníkom majstrovských súťaží ObFZ PB, že z dôvodu prerušenia majstrovských súťaží na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinného od 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú až do uvoľnenia týchto opatrení (podľa 17/8, 34/7).

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.13  23. 12. 2020

KR želá všetkým rozhdcom, funkcionárom, hráčom, fanúšikom, pokojné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku 2021 hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a veľa športových úspechov. 
 
 
 
 
 

 

KDZ  č.4  30. 04. 2020

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že z objektívnych dôvodov mení termín konania licenčných seminárov na získanie / predĺženie licencieDelegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).

Licenčný seminár licencie „A“ – Delegát zväzu sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4 .7.2020 (do 13:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117,  Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „A“ je 75 eur.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 18:00 hod.)Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „P“ je 200 eur.

 

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihláškynajneskôr do 1.6.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

Oznamuje, že letný seminár delegátov SFZ sa bude konať dňa 5.7.2020 (9:00 – 16:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Pozvánky s programom budú zaslané elektronickou poštou.

 

TMK  č.2  22. 02. 2021

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF  Konto trénera Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / TréneriDokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Ružomberku, v termíne 16.3.  31.5. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.3.2021;

 

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Považskej Bystrici v termíne 27.3.  22.5.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 17.3.2021.

 

Informácie TU 

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov, konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ (SFZ / Tréneri /Vzdelávanie / Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

 

KM  č.1  06. 08. 2020

V súvislosti s prijatou novelou Sútažného poriadku SFZ prijatou VV SFZ hlasovaním per rollam dňa 31. júla 2020 si Vám dovoľujeme podať krátke vysvetlenie k čl. 28 Súťažného poriadku SFZ.

  • V Článku 28 odsek 4 sa obmedzuje na vytvorenie iba jedného spoločného družstva mládeže, to znamená, že v každej vekovej kategórii mládeže, v ktorej klub má prihlásené družstvo (napr. U19, U17, U15 a podobne), je možnosť vytvorenia iba jedného spoločného družstva. Cieľom novelizácie tohto ustanovenia bolo nastaviť  také pravidlo, aby klub nemohol mať v danej vekovej kategórii prihlásené svoje vlastné družstvo a zároveň mať v tej istej vekovej kategórii vytvorené spoločné družstvo s iným klubom.
  • Článok 28 a jeho odsek 8 a odsek 10 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ (toto bol hlavný zámer novely tohto ustanovenia). Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča. Cieľom tejto myšlienky bolo vytvoriť možnosť aj pre hráčov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ (I. a II. dorastenecká liga a I. liga žiakov – pozn.), ktorí pravidelne nehrávajú a nie sú vyťažovaní vo svojich tímoch, aby sa mali možnosť uplatniť v druhom klube, kde by mohli dostať väčší herný priestor.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že dohody o striedavom štarte a spoločných družstvách schválené do 30.7.2020 (do doby účinnosti pôvodného znenia Súťažného poriadku SFZ) zostávajú v platnosti.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

S pozdravom I Best regards

Miroslav Richtárik

vedúci oddelenia riadenia súťaží | head of competition department
predseda komisie pre riadenie II.ligy | 2nd league committee chairman

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 911 451 142
miroslav.richtarik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

MaK  č.4  22. 02. 2021

LEGISLATÍVNO-PRÁVNE ODDELENIE / MATRIKA

Informuje, že z dôvodu niektorých zmien v predpise FIFA „Regulations on the status and transfer of players“ bude SFZ pripravovať návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý bude predložený na schvaľovanie VV SFZ v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021.

V tejto súvislosti žiada všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie RaPP SFZ  na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk, aj s odôvodnením, najneskôr do stredy 10. marca 2021, 23:59 hod.

 

Sekretár  č.6  14. 01. 2021

VV ObFZ hlasovaním Per rollam zo dňa 13.1.2021 prijal nasledovné uznesenia :

 


UZN. 60/1/2021 VV ObFZ schvaľuje návrh rozpočtu ObFZ na rok 2021.

 

UZN. 61/1/2021 VV ObFZ schvaľuje návrh ref. tel. náhrad členom VV a odborných komisií ŠTK, DK a KR ObFZ za rok 2020 vo výške 50%. 

 

 

Obsadenie  č.11  09. 10. 2020

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 SPORTIKA 6. LIGA MUžI DOHRÁVKA 9.KOLA ODLOžENÉ NA NEURčITO Tuchyňa Udiča Černej Petrušek SPORTIKA 6. LIGA MUžI 11.K...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk