Dnes oslavuje meniny Valér zajtra Jela         Štvrtok, 18. apríl 2024

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.29  17. 04. 2024

ŠTK upozorňuje futbalové kluby na nasadenie funkcionality evidencie
ostaršenia hráčov v ISSF systéme. Jedná sa o proces od zadania cez
elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom
komisie. Kompletné informácie, ako aj popis stavu žiadosti, sú uvedené
na stránke https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

ŠTK žiada FK, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy najneskôr 
do utorka do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK. Podanie
podané po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.
Zasadnutie ŠTK býva spravidla každú stredu o 15,00 hod.

ŠTK žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF,
prípadné nezrovnalosti hlásiť správcovi súťaže: J. Gašpárek predseda ŠTK. 

    
 ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky 
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom
jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom
elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody
(žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné
podať cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.


1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS 7., 8. ligy dospelých, SD U19, SŽ U15, MLŽ U13 
                                                a prípraviek hraných v dňoch 10. až 14. 04. 2024; 

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)
informáciu "R" T. Palieska  z MFS MACRON SPORT 7. liga dospelí: Kolačín - Šebešťanová; 
b) informáciu "R" Vl. Fabiana z MFS 5. liga dorast U19: Košeca - Brvnište;
c) súhlas ŠK Dohňany s odohraním MFS SD U19 12. kolo: TJ Spartak Lysá pod Makytou
     - TJ Slovan Dolné Kočkovce dňa 20. 04. 2024 (sobota) o 13,30 hod. a MLŽ U13  
    12. kolo: TJ Spartak Lysá pod Makytou - TJ Vápeč Horná Poruba dňa 21. 04. 2024
     (nedeľa) o 10,30 hod.
na HP v Dohňanoch;

3) ŠTK súhlasí s odohraním MFS na základe vzájomnej dohody:   
     MACRON SPORT 7. liga dospelí:
a) 21. kolo:
TJ Jednota Dulov - TJ Manín Podmanín dňa 12. 05. 2024 (nedeľa)
                     o 16,30 hod.; 

b) 21. kolo: TJ Rozvoj Sverepec - TJ Mier Tŕstie dňa 12. 05. 2024 (nedeľa)
                     o 16,30 hod.;        

       SD U19:
c)  12. kolo:
TJ Spartak Lysá pod Makytou - TJ Slovan Dolné Kočkovce
                   dňa 20. 04. 2024 (sobota) o 13,30 hod. na HP v Dohňanoch;  
       MLŽ U13:
d)  12. kolo: TJ Spartak Lysá pod Makytou - TJ Vápeč Horná Poruba dňa 21. 04. 2024
                      (nedeľa) o 10,30 hod. na HP v Dohňanoch;

      Prípravky MIX U11:
e) 1. a 8. kolo:
 TJ Slovan Brvnište - TJ Slovan Dolná Mariková dňa 13. 04. 2024
                          (sobota) o 10,00 a 11,00 hod.; 

f) 2. a 10. kolo: FK Slovan Bolešov - TJ Považan Pruské dňa 21. 04. 2024 (nedeľa)
                            o 10,00 a 11,00 hod.;

g) 2. a 10. kolo: TJ Spartak Kvašov - TJ Partizán Prečín dňa 22. 04. 2024 (pondelok)
                            o 16,00 a 17,00 hod.;

h)  2. a 10. kolo: MŠK Púchov "B" - TJ Hradišťan Jasenica dňa 20. 04. 2024 (sobota)
                            na HP v Jasenici;   
 

4)  ŠTK nariaďuje odohrať MFS SP čl. 36/2:
        MLŽ U13:
15. kolo:
TJ Považan Pruské - MFK Ilava dňa 12. 05. 2024 (nedeľa) o 14,00 hod.;

5)  ŠTK upozorňuje FK, že ak nominujú do MFS hráčov ktorý potrebujú povolenie 
      (ostaršenie) podľa SP čl. 45 pre štart vo vyššej vekovej kategórii a ešte
      ich nemajú zaevidovaných v ISSF, tak to môžu urobiť inak sú povinný tieto
      doklady vždy predkladať "R" pred každým MFS a tak isto upozorňuje
      všetkých "R" na povinnosť kontrolovať tieto doklady pred MFS !!!!!!!!!!


ŠTK pod následkami možných disciplinárnych opatrení upozorňuje futbalové
kluby na povinnosť zaregistrovania osoby zodpovednej za oblasť zdravotnej
starostlivosti a takisto uvádzanie osôb trénera a vedúceho družstva
(SP čl. 39, 40 a 55) v ISSF.
"Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra."

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe 
je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87


                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                     predseda ŠTK  

 

DK  č.16  17. 04. 2024

U99     Martin Baránek, 1269458, Tŕstie 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U100   Erik Figura 1318017 Sverepec - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U101   Martin Hrebičík 1261010 Papradno 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U102   „D“ Patrik  Kaprálik  1376356  Brvnište - 3 týždne N podľa 48/1c, 48/2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

U103   „D“ Pavol Jáňa 1450660 Košeca - 3 týždne N podľa 49/1b, 49/2b, 71/3a (hrubé nešportové správanie voči súperovi)

U104   „D“ Šimon Bednár 1366836 Brvnište - 2 týždne N podľa 49/1b, 49/2b, 71/3a (hrubé nešportové správanie voči súperovi)

U105   Martin Papulák 1158361 „T“ Brvnište – zákaz výkonu funkcií umožňujúcich vstup do priestorov umožňujúcich styk s hráčmi 3 s.s. N podľa 49/1a, 49/2a, 71/3a (hrubé nešportové správanie voči súperovi)

 

Oznamy DK:

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

 

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

 

 

KR  č.25  12. 04. 2024

Ospravedlnení R: 

Pavelka, Paliesek, Danihel - 13.4., 

Škrovánek 14.4., Petrík 13.4. - 14.4. 

Brundza - sobota a pracovné dni. 


Na základe US ŠTK dáva KR upozornenie pre R: 

“ŠTK upozorňuje FK, že ak nominujú do MFS hráčov ktorí potrebujú povolenie (ostaršenie) podľa SP čl. 45 pre štart vo vyššej vekovej kategórii a ešte ich nemajú zaevidovaných v ISSF, sú povinní tieto doklady vždy predložiť  "R" pred začiatkom každého MFS a takisto upozorňuje všetkých "R" na povinnosť kontrolovať tieto doklady pred MFS. Ak spomínané doklady nebudú predložené, rozhodca stretnutia nepripustí daného hráča k stretnutiu.”Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk, martinbrna1212@gmail.com

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR


 

KDZ  č.1  13. 10. 2022

Licenčný seminár pre delegátov zväzu  Licencia "A" sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu - vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022.

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).


Toto je pre tento rok posledný licenčný seminár pre DZ. Ďalšie semináre budú plánované až v roku 2023 (najbližšie február / marec na VsFZ).
V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na predsedu KD SFZ p. Štefana Kormana (0907813099), resp. na mňa (0917560140).
Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom

Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Competition Department
Sekretár Komisie delegátov | Delegate Committee Secretary

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

TMK  č.3  12. 01. 2024

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA C LICENCIE Považská Bystrica/2024

 

Organizátor školenia: Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov v spolupráci s ObFZ P. Bystrica

 

Názov školenia : UEFA C 2024 – P.Bystrica

 

Termín školenia: 6.4.2024 – 8.6.2024 + záverečné skúšky 29-30.6.2024 (po dohode s účastníkmi)

 

https://mediamanager.ws/media/ticketing/f/futbalsfz.sk/2024/01/uefa-c-2024-pb-info.pdf 

 

                                                                                      Dušan Kramlík

                                                                                      predseda TMK ObFZ 

 

KM  č.3  29. 12. 2023

KM ObFZ pripravuje halové turnaje družstiev štartujúcich v súťažiach ObFZ, ktoré

    sa budú konať v mesiacoch január - marec 2024 v športových halách v Považskej Bystrici a v Púchove.

 

     Žiadame o prihlásenie družstiev v kategóriách :

 

1. turnaj - prípravka U11 - 3.3.2024 v ŠH MŠK Pov. Bystrica - teraflex

 

TJ Šebešťanová, TJ Prečín, FK Nová Dubnica

 

2. turnaj -         žiaci U15 - 3.2.2024 v STC Púchov - UT

 

TJ Papradno, TJ Prečín

 

 

 

3. turnaj -   prípravka U9 - 24.2 .2024 v STC Púchov - UT

 

OFS Přerov, Brvnište/Papradno

 

Bez štartovného. 

 

 

    Prihlášky e-mailom na :

 

 

                            sekretar@obfzpb.sk

 

STC Púchov v spolupráci s KM ObFZ organizuje nasledovné HFT mládeže :

 

20.1.2024 - kategória U13 

28.1.2024 - kategória U19

17.2.2024 - kategória U13 - Prečín, Pruské

 3.3.2024 - kategória U15

17.3.2024 - kategória U9

23.3.2024 - kategória U11

 

Štartovné na turnaje organizované STC Púchov je 100€.

 

Prihlášky a informácie : Stanislav Solík tel. 0910/387 028 

 

 

                                                              Stanislav Solík

                                                               predseda KM 

 

 

MaK  č.3  22. 03. 2024


Matrika SFZ oznamuje cteným klubovým funkcionárom, 
že z technických príčin nebude možné dňa 31. 3.  zadávať do TMS medzinárodné
 transfery zo zahraničia na Slovensko. Preto si dovoľujem požiadať, aby ste požadovanú 
dokumentáciu - kompletne vyplnený formulár a kópiu dokladu totožnosti hráča - 
posielali mailom na adresy matrika@futbalsfz.sk alebo milan.sladkovic@futbalsfz.sk 
najneskôr 30. 3. 2024

 

Výkonný výbor  č.18  15. 04. 2024

Z Á P I S

zo zasadnutia  VV OBFZ a predsedov odborných komisií, konaného dňa 8.4.2024 v Považskej Bystrici

        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení : pp. Bodorík, R. Sluk, Solík

                                                                      

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Doplnenie a schválenie programu

3.       Kontrola uznesení

4.       Informácia ŠTK, DK – o začiatku jarnej časti 2023/2024

5.       KM – HFT 2024, plán práce a rozpočet KM

6.       Návrhy na ocenenia SFZ

7.       Doplnenie NL KR ObFZ

8.       Rôzne

9.       Záver

 

 P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – program zasadnutia VV ObFZ bol na žiadosť predsedu KR doplnený o bod              

                       7. a jednohlasne schválený.

 

K bodu č. 3 -  uznesenia splnené.

 

K bodu č. 4 – informáciu o vstupenkách na medzinárodné stretnutia reprezentácie SFZ podal predseda ObFZ p. Panák, delegáti konferencie ZsFZ, 19.4.2024.

Informácie o začiatku jarnej časti súťažného ročníka podal predseda ŠTK p. Gašpárek.

-          Odhlásenie družstva dorastu TJ Plevník-Drienové

-          Nová funkcionalita ISSF – ostaršenie hráčov podaním žiadosti v ISSF

Informácie DK podal predseda komisie p. Sovík – úraz v MFS Šebešťanová – Nová Dubnica – ÚS DK ObFZ č. 14

 

VV ObFZ zobral informácie predsedu ObFZ na vedomie.

 

K bodu č. 5 – vzhľadom na ospravedlnenú účasť predsedu KM bol preložený na nasledovný VV ObFZ.

 

K bodu č. 6 – návrh na pamätné plakety ObFZ pri príležitosti životného jubilea :

 

65 rokov - Jaroslav Gašpárek, Ing. Jozef Mamis

 

VV ObFZ zobral informáciu na vedomie.

 

K bodu č. 7 –  predseda KR p. Kvaššay podal informáciu o priebehu semináru KR ObFZ, ktorý sa uskutočnil dňa 15.3.2024 v kultúrnom dome v Dolnom Moštenci za vysokej účasti R ObFZ. Prednášajúci Ing. Jozef Mišún.

Na základe absolvovaného vstupného školenia KR navrhuje doplniť NL KR ObFZ o nasledovných nových R :

-          Simona Prostináková, Prečín

-          Miroslav Belušík, Považská Bystrica

-          Jakub Pavelka, Horný Lieskov

 

VV ObFZ zobral informáciu na vedomie a jednohlasne schválil doplnenie NL R ObFZ Považská Bystrica.

 

K bodu č. 8 – zakúpenie premietacieho plátna pre potreby ObFZ, školenie trénerov začalo dňa 6.4.2024 v Považskej Bystrici.

Letné stretnutie s OFS Přerov sa uskutoční dňa 29.6.2024.

 

 

K bodu č. 9 - predseda ObFZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

 

 

 

PRIJATÉ UZNESENIA :

 

 

UZN. 78/4/24 – VV ObFZ schválil program zasadnutia doplnený o bod 7.

 

UZN. 79/4/24 -  VV ObFZ zobral na vedomie informácie predsedu ObFZ a predsedov odborných komisií.

 

UZN. 80/4/24 – VV ObFZ schválil doplnenie nominačnej listiny R ObFZ podľa bodu č.7

 

 

 

 

V Pov. Bystrici, 8.4.2024

 

           Viera Petríková  v.r.                                                 Ján Panák  v.r.

               sekretár ObFZ                                                     predseda ObFZ                                   

 

                                                                                                                 

 

 

 

Obsadenie  č.19  12. 04. 2024

Macron sport 7. Liga dospelí Kolo Termín konania Domáci Hostia R AR1 AR2 18K 20.04.2024 16:00 TJ Mier Tŕstie (A) ŠK Dohňany (A) Fabian Meluc...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk