Dnes oslavuje meniny Bohdana zajtra Drahomíra         Piatok, 18. január 2019

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.23  08. 01. 2019

1) ŠTK ďakuje v mene ObFZ Považská Bystrica všetkým účastníkom halového
turnaja dospelých o putovný pohár ObFZ Považská Bystrica, ktorého organizátorom
bol ObFZ Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica v športovej hale MŠK Považská Bystrica v dňoch 05. a 06. 01. 2019 - hráčom, funkcionárom, divákom, rozhodcom, organizátorom a všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na dobre a slušne zvládnutej organizácii turnaja.

Konečné poradie na prvých troch miestach:  1)  FK Partizán Prečín
                                                                        2)  TJ Priehrada Udiča
                                                                        3)  TJ Považan Pruské

Najlepší strelec:  Patrik Hyben  ( TJ Partizán Prečín) 12 gólov


                                                                                           Jaroslav Gašpárek
                                                                                              predseda ŠTK

 

DK  č.15  31. 10. 2018

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U77     Jakub Kučo, 1149234, Košeca – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U78     René Brix, 1258799, Kameničany - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U79     Martin Antol, 1265608, Kameničany – 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

U80     Juraj Hlásny, 1375429, Kolačín – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U81     „D“ Adam Hofierka, 1322657, Streženice - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U82     „D“ Tomáš Gažo, 1387446, Tuchyňa - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U83     „D“ Jakub Gajdoš, 1335959, Tuchyňa - 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

 

Ostatné DS:

U84     TJ Slovan Kameničany – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U79)

U85     TJ Štart Tuchyňa - pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U83)

Oznamy DK:

DK berie na vedomie podanie TJ Štart Tuchyňa. Zápas dorastu Pružina – Tuchyňa je v riešení KR. Na základe jej zistení bude stretnutie prípadne doriešené DK.

DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...)

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 7.11.2018.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.20  10. 01. 2019

Harmonogram cesty na Turnaj rozhodcov do Trnavy, 12.01.2019:

 

Zraz v PB na parkovisku pred hotelom Manín o 6,20 hod.;
odchod z PB o 6,30 hod. cez Sverepec;
Beluša 6,50 hod. kostol, cez Ladce;
Ilava 7,10 hod. pri nemocnici;
DCA 7,15 hod. zástavka pri SPŠE - 7,20 hod. odchod z DCA.

 

KR žiada všetkých hráčov o dochvíľnosť na nástupných miestach.  

 

 

                                                                  Ing. Peter Kvaššay

                                                                      predseda KR 

 

KDZ  č.1  04. 10. 2018

Licenčný seminár „A“, DZ ZsFZ sa uskutoční v termíne 24-25.11. 2018

 

Licenčný seminár „A“, DZ ObFZ s uskutoční v termíne 1-2.12.2018.

 

Žiadam sekretariáty ObFZ aby do 10.11. nahlásili na e-mail: edochal@centrum.sk

záujemcov o obhajobu licencie prípadne nových DZ.

 

Záväzná prihláška na licenčné vzdelávanie športového odborníka a potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky delegáta sú zavesené na stránke SFZ.

 

Miesto s programom seminára bude oznámené pozvánkou. 

 

TMK  č.7  20. 11. 2018

OZNAM TMK
 
TMK ObFZ Považská Bystrica oznamuje záujemcom o seminár trénerov - predĺženie licencie C UEFA Grasroots, že plánovaný na 1.12.2018 v Pov. Bystrici sa ruší a po dohode s TMK ObFZ Trenčín sa záujemcovia môžu prihlásiť a absolvovať predĺženie licencie na seminári v Trenčíne dňa 8.12.2018.
 
Dušan Kramlík
predseda TMK Považská Bystrica 

 

KM  č.9  09. 01. 2019

1. KM ObFZ pripravuje halové turnaje družstiev štartujúcich v súťažiach ObFZ, ktoré

    sa budú konať v mesiaci február 2019 v športových halách v Považskej Bystrici

    a v Púchove.

 

     Žiadame o prihlásenie družstiev v kategóriách :

 

1. turnaj - prípravka - ročník 2008 a mladší - 16.2.2019 v ŠH MŠK Pov. Bystrica

 

2. turnaj - žiaci - ročník 2006 a mladší         - 17.2.2019 v ŠH MŠK Pov. Bystrica

 

3. turnaj - prípravky - ročník 2008 a mladší  - 24.2.2019 vo VŠH v Púchove

 

 

    TERMÍN prihlášok do 27.1.2019 @ na :

 

  

                            sekretar@obfzpb.sk

 

 

                                                                                           Kamil Begáň

                                                                                           predseda KM 

 

 

 

 

 

MaK  č.3  01. 10. 2018

Výzva na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ.

 

Termín na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je do 31. októbra 2018, zasielajte na

sekretar@obfzpb.sk

 

Sekretár  č.12  10. 01. 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 7.1.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : Branislav Bodorík, Marek Šimáček

Neprítomný : Kamil Begáň

 

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      ŠTK - vyhodnotenie turnaja dospelých ObFZ 2019

5.      KR – informácia o účasti na HFT rozhodcov ZsFZ, 12.1.2019, Trnava

6.     Príprava turnajov mládeže ObFZ 2019

7.     Rozdelenie príspevkov SFZ na mládež za rok 2018(v súťažiach ZsFZ     a ObFZ)    

8.     KM – personálne riešenie

9.     Hospodárenie a rozpočet ObFZ 2019

10.     Rôzne

11.     Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol doplnený a schválený.

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 36 – 38/12/2018 splnené.

 

K bodu č. 4  -

ŠTK - HFT dospelých ObFZ Považská Bystrica : 5.-6.1.2019 ŠH MŠK Považská Bystrica,

Predseda komisie spolu s členmi VV ObFZ a predsedom KR, ktorí sa zúčastnili turnaja zhodnotili priebeh a výsledky turnaja, ktoré budú zverejnené na web stránke ObFZ.

Poďakovali zúčastneným, organizátorom a kladne zhodnotili spoluúčasť mesta a MŠK Považská Bystrica za úspešný priebeh a materiálne zabezpečenie turnaja.

 

K bodu č. 5 – Družstvo R ObFZ Považská Bystrica sa zúčastní HFT rozhodcov ZsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 12.1.2019 v Trnave.

Štartovné vo výške 60€ bolo uhradené na účet ObFZ Trnava, doprava na turnaj je zabezpečená malým autobusom. Prvý zápas je plánovaný o 9,24 hod. čomu bude prispôsobený harmonogram cesty. Účasť bude prispôsobená propozíciam turnaja.

 

K bodu č. 6 – informácie o stave príprav HFT mládeže ObFZ 2019 podal sekretár ObFZ.

K dispozícii sú termíny 16. – 17.2.2019 v športovej hale MŠK Pov. Bystrica. O vekových kategóriách turnajov rozhodne KM ObFZ na svojom najbližšom zasadnutí dňa 9.1.2019.

 

K bodu č. 7 – príspevky SFZ na mládežnícke družstvá ObFZ Považská Bystrica za rok 2018 vo výške :

4.210 € pre družstvá zaradené do súťaží ZsFZ

2.478 € pre družstvá zaradené do súťaží ObFZ

 

Návrh na zaslanie finančných prostriedkov na klubové účty vo výške :

175 € na družstvo mládeže zaradené v súťaži ZsFZ

70 € na družstvo mládeže zaradené v súťaži ObFZ

 

Navýšenie na mládežnícke družstvá ObFZ Považská Bystrica zaradené v súťažiach OBFZ  bolo schválené z rozpočtu ObFZ v sume 2.352 EUR .

 

Hlasovanie : 6– 0 -0

 

K bodu č. 8 – na pozvanie VV sa zasadnutia zúčastnil p. Stanislav Solík – tréner MŠK Považská Bystrica.

 

K bodu č. 9 – podpredseda VV pre ekonomiku a hospodárenie informoval o prehľade hospodárenia k 31.12.2018. Príprava rozpočtu ObFZ na rok 2019 v spolupráci s revíznou komisiou do nasledovného zasadnutia VV ObFZ.

 

K bodu č. 9 – informácia o dotáciách ZsFZ pre mládež, informácie o konferencii ZsFZ, ktorá sa konala 14.12.2018 v Nitre.

 

K bodu č. 10 – komisii rozhodcov – úsek delegátov bola dňa 4.1.2019 doručená písomná žiadosť o zaradenie na NL delegátov ObFZ Považská Bystrica – Michal Ďurčo, Pruské – rozhodca ZsFZ, ktorý ukončil kariéru rozhodcu a úspešne absolvoval licenčný seminár DZ 2018 v Radave.

 

Hlasovanie : 6 – 0 – 0

 

K bodu č. 11 – Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 1/1/2019 VV ObFZ schvaľuje rozdelenie príspevkov SFZ na mládež za rok 2018(v súťažiach ZsFZ a ObFZ) tak ako je uvedené v bode 7.

 

 

UZN. 2/1/2019 VV ObFZ ukladá vypracovať prehľad príspevkov, jeho zverejnenie a následne rozoslanie na účty zainteresovaných klubov.

 

   Z : sekretár ObFZ                                                       T : do 12.1.2019

 

 

UZN. 3/1/2019 VV ObFZ schvaľuje zaradenie Michala Ďurča na NL delegátov ObFZ Považská Bystrica od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

   Z : predseda KR a úseku DZ ObFZ PB                            

 

UZN. 4/1/2019 VV ObFZ schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov ObFZ Považská Bystrica k príspevkom SFZ na mládež za rok 2018  pre kluby ObFZ o 2.352 €.

 

Rozpis pridelených finančných prostriedkov na kluby je prílohou tejto zápisnice a zverejnené v sekcii Bezhotovostný styk.

 

 

 

V Považskej Bystrici, 7.1.2019

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

 

Obsadenie  č.15  28. 12. 2018

Obsadenie halového turnaja dospelých Ob...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk