Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica         Štvrtok, 15. apríl 2021

Komisia delegátov


správa č.: 430. apríla 2020

KOMISIA DELEGÁTOV OZNAMUJE, že z objektívnych dôvodov MENÍ TERMÍN KONANIA LICENčNÝCH SEMINÁROV na získanie / predĺženie licencieDELEGÁTA ZVÄZU („A“) a licencie DE...


správa č.: 324. mája 2019

Vážený zástupca klubu, v mene KR si Vás dovoľujem osloviť s prosbou o pomoc pri hľadaní nových záujemcov, ktorí by mali záujem o činnosť rozhodcu v ObFZ. Ako Ste si všimli...


správa č.: 214. mája 2019

V dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám, 1 .mája 117) uskutočnia dvojdňové licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu ...


správa č.: 104. októbra 2018

LICENčNÝ SEMINÁR „A“, DZ ZSFZ SA USKUTOčNÍ V TERMÍNE 24-25.11. 2018 LICENčNÝ SEMINÁR „A“, DZ OBFZ S USKUTOčNÍ V TERMÍNE 1-2.12.2018. Žiadam sekretariáty ...


správa č.: 202. januára 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


správa č.: 124. augusta 2017

_UZNESENIAMI VV OBFZ ZO DňA 4.8.2017 :_ UZN. 27/8/17 VV OBFZ RUŠÍ KOMISIU DELEGÁTOV OBFZ A POVERUJE PREDSEDU KR VYTVORENÍM UDZ V RÁMCI KR . UZN. 28/8/17 VV OBFZ NA NÁVRH PREDSEDU KR OBFZ SCHVAľUJE ZA ...


správa č.: 707. marca 2017

PROGRAM ZIMNÉHO SEMINÁRA ROZHODCOV KD DOLNÝ MOŠTENEC, 11.MARCA 2017 13,00 Otvorenie seminára, príhovory 13,15 - 14,00 Prednáška z PF a zmeny - Ing. Jozef Miš&u...


správa č.: 604. februára 2017

1. KDZ upozorňuje delegátov,ktorí nemajú zaplatený členský príspevok,že nebudú môcť byť delegovaní na jarnú časť ročníka 2016/2017. 2. KDZ oznamuje delegátom...


správa č.: 519. októbra 2016

V zmysle Zákona o športe 440/2015 je potrebné zaplatiť členské poplatky rozhodcov a delegátov osobne alebo prostredníctvom tretej osoby na sekretariát ObFZ - p.Petríkovej DO 31.10.2016. ...


správa č.: 411. októbra 2016

1. KD PO VZHLIADNUTÍ VIDEOZÁZNAMU ZO STRETNUTIA 6.ligy 7.kolo Jasenica - H.Poruba konštatuje,že sťažnosť FO Horná Poruba je opodstatnená..KD prijme voči DZ opatrenie v súlade so Zásadami pre ...


správa č.: 313. septembra 2016

Na základe vyhodnotenia videozáznamu a Správy DZ boli komisiou DZ prijaté opatrenia v súlade zo zásadami pre činnosť zo stretnutia 6.ligy Tuchyňa - Košeca. Komisia DZ upozorňuje DZ, aby venova...


správa č.: 202. augusta 2016

1, KD BERIE NA VEDOMIE ospravedlnenie DS ROMANA HANTÁKA na súťažný ročník 2016/2017 z rodinných dôvodov. Miroslav Tur...


správa č.: 130. júla 2016

1, KR oznamuje, že dňa 05.08.2016 O 17,00 HOD. organizuje v zasadačke MsÚ v Pov. Bystrici pracovný seminár pre R a DZ ObFZ: "ZMENY V PF PLATNÉ OD 01.07.2016". KR žiada všetkých rozhodcov, aby si svoje...


správa č.: 401. februára 2016

KOMISIA DZ POZÝVA DELEGÁTOV zaradených na nominačnú listinu ObFZ pre súťažný ročník 2015/2016 NA DOŠKOľOVACÍ SEMINÁR SPOLOčNÝ S ROZHODCAMI,čO BUDE PODMIENKOU ZARAD...


správa č.: 324. augusta 2015

1 OSPRAVEDLNENÝ MAZÁň MILAN Až DO ODVOLANIA z rodinných dôvodov vrátane 1.kola na ktoré sa nedostavil. Miros...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk