Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica         Štvrtok, 27. február 2020

Matričná komisia

Úradná správa č.: 4 zo dňa 13. augusta 2017

V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na 
akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v 
čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa 
disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 disciplinárneho poriadku 
SFZ. - Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP, ktorý citujeme: „Porušenia 
povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo 
jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo
 odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ 
alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie 
nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP, ktorý citujeme:
 „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu
 SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu
 z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom porušená povinnosť je ustanovená
 v čl. 37 RaPP. - Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom
 konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárnej sankcie v zmysle 
 čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme:
 „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
 odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej 
súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný 
predpis SFZ neustanovuje inak.“ - DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE
 PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej
 príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil - Prípadný spor o výške odstupného spadá 
do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese 
prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na komoru - 
UPOZORŇUJEME, ŽE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE 
SPOPLATNENÉ!
S pozdravom  Lukáš Pitek  ISSF Helpdesk(pomoc): lukas.pitek@futbalsfz.sk 

 [Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk