Dnes oslavuje meniny Ivan zajtra Lujza         Streda, 08. júl 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 8 zo dňa 02. februára 2010

                                                           Zápisnica

zo zasadnutia VV ObFZ Považská Bystrica  konaného dňa 29.1.2010

v zasadačke ObFZ Považská Bystrica.

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny.

 

Program :

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Kontrola plnenia uznesení a  zhodnotenie konferencie ObFZ

4. Prerokovanie návrhov predsedov odborných komisií ObFZ

5. Rôzne

6. Záver

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Priebeh rokovania :

 

K bodu č.1  Zasadnutie otvoril  predseda ObFZ p. Ján Panák.

 

K bodu č.2 Predseda ObFZ ďalej predložil prítomným návrh programu zasadnutia, ktorý bol následne schválený.

                   

K bodu č.3 Predseda ObFZ vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia  VV, ktoré sa konalo 15.1.2010 v Beluši, zhodnotil organizáciu a priebeh konferencie ObFZ, ktorá sa konala 23.1.2010. Vyslovil poďakovanie sekretariátu ObFZ za jej prípravu a priebeh.

 

Kontrola uznesení  z Konferencie :

 

1. Prerokovať diskusné príspevky z konferencie ObFZ vo VV a Rade ObFZ a oboznámiť členskú základňu s ich závermi.

            - p. Poľacký, TJ Kolačín – priebežné zverejňovanie počtu ŽK a ČK na internetovej stránke OBFZ – VV schválil návrh na zverejnenie registra Ž a ČK, v spolupráci s DK – jednorazovo po jesennej časti a v jarnej časti po každom kole.

Register  bude  LEN  INFORMATÍVNEHO  CHARAKTERU  A  NEZBAVUJE KLUBY  POVINNOSTI  VEDENIA VLASTNEJ  EVIDENCIE   A PLATNOSTI  RS 11.8 Informácie  o  počte ŽK.

 

-          p. Ing. Lališ, TJ Papradno – navýšenie poplatku pri prejednávaní priestupkov disciplinárnou komisiou – VV ukladá DK porovnať systém riešenia priestupkov v ZSFZ a ObFZ a navrhuje nasledovné riešenie : neuhradené poplatky – prvý týždeň neprejednávať, druhý týždeň prejednávať s pokutou. Zároveň ukladá DK zverejňovať v každej ÚS chýbajúce zápisy. ÚS musí byť zverejnená v piatok bez evidencie ŽK a ČK z chýbajúcich zápisov.

 

-          p. Španihel, Rada ObFZ – žiacka reprezentácia okresu, práca s mládežou na školách, úroveň a kultúra športovísk okresu – VV berie na vedomie

 

-          p. Kostelanský, FK Manín Podmanín – zloženie odvolacej komisie z funkcionárov oddielov a nie napr. rozhodcov – VV prerokoval zloženie OK ObFZ a v záujme zachovania nestrannosti, objektivity a  na základe doterajšej činnosti OK pod vedením p. Porubana, navrhol jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii predsedu odvolacej komisie. Predsedovi OK doporučuje  navrhnúť členov komisie v súlade s požiadavkou v diskusnom príspevku.

 

-          p. Lukáč, TJ Podvažie – upresniť podmienky pre on-line platby – VV prerokoval a schválil návrh sekretára, vypracovaný v spolupráci s účtovníčkou ObFZ, na zverejnenie variabilných symbolov platieb na oficiálnej internetovej stránke ObFZ.

 

2. Zabezpečiť spracovanie plánu zasadnutí Rady a VV ObFZ spolu s programom každého zasadnutia.  Viď Prijaté Uznesenia.

 

3. Pripraviť návrh zmien v Stanovách ObFZ Považská Bystrica.

VV po diskusii o návrhu zmien v Stanovách ObFZ, návrhu p. Mamisa o ich posúdenie profesionálnym právnym zástupcom, informácii p. Janasa o situácii v ZsFZ, navrhol stanoviť komisiu pre prípravu zmien v Stanovách ObFZ. Za predsedu navrhol a schválil p. PhDr. Janasa, ktorý si určí členov komisie tak, aby boli zastúpené všetky okresy oblasti (PB, PU, IL). VV žiada o porovnanie Stanov SsFZ, VsFZ a ZsFZ, ich organizačných ,volebných poriadkov a pod.

 

K bodu č.4 Do funkcií predsedov odborných komisií boli výkonným výborom ObFZ  na schválenie Rade ObFZ navrhnutí :

 

ŠTK – Ing. Anton Poliček

DK – Jaroslav Blanárik

KR – Ing. Radomír Sluk   ,  podpredseda KR,ÚDZ – Eduard Chalmoviansky

KM – Jozef Jurena

TMK – Ján Bukový

MaK – Dušan Mičúch

Odvolacia komisia – Tibor Poruban

 

VV zvoláva spoločné zasadnutie Rady, VV a navrhovaných predsedov odborných komisií ObFZ  dňa 5.2.2010 (piatok) o 15,30 hod. v zasadačke ObFZ.

 

 

K bodu č. 5  - Do funkcie podpredsedu ObFZ bol navrhnutý a  jednohlasne zvolený p. Pavol PUČEK.

 

-     VV na návrh sekretára súhlasí so zakúpením nového skartovacieho zariadenia pre sekretariát ObFZ.

-          Na návrh predsedu sa výkonný výbor zaoberal otázkou sídla ObFZ – rekonštrukcia, prípadne jeho zmena.  P. Janas informoval o situácii v budove ObÚ.

-          Tel. kontakt na p. Mišáka – nového člena VV – 0903 701 334

-          V rámci informovanosti funkcionárov TJ, FK o činnosti VV ObFZ,  navrhol predseda p. Panák výjazdové zasadnutia VV s účasťou hostí, ktorí majú záujem o aktívnu spoluprácu so zväzovými orgánmi ObFZ.

-          VV navrhol a schválil ponechať kontrolu vedenia hospodárenia ObFZ p. Svitekovi, samotným vypracovaním rozpočtu ObFZ poveruje p. Ing. Mišáka.

 

Prijaté Uznesenia :

 

1/10    Zaktualizovať a priebežne dopĺňať register ŽK a ČK na oficiálnej internetovej stránke ObFZ.

                                   Z : sekretár v spolupráci s DK        T : priebežne

 

2/10   Prerokovať a navrhnúť zmenu prerokovávania priestupkov podľa návrhu VV (diskusný príspevok p. Lališa).

                                   Z : predseda DK                               T : do začiatku jarnej časti

 

3/10    Uverejnenie informácii a VS pre platby on-line na internetovej stránke ObFZ.

                                   Z : sekretár                                       T : 5.2.2010

 

4/10    Zabezpečiť spracovanie plánu zasadnutí Rady a VV ObFZ spolu s programom každého zasadnutia. 

                                   Z : predseda ObFZ                          T : do nasledujúceho VV

 

5/10   Príprava zmien v Stanovách ObFZ podľa požiadaviek VV a zostavenie členov prípravnej komisie.

                                   Z : PhDr. Janas                                T : 30.6.2010

 

6/10   Zakúpenie nového skartovacieho zariadenia pre sekretariát ObFZ.

                                   Z : sekretár                                       T : 15.2.2010

 

 

K bodu 6 Na záver poďakoval predseda ObFZ prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

.

 

 

 

Zápis : Viera Petríková

 

Viera Petríková v.r.                                                                        Ján Panák v.r.

Sekretár ObFZ                                                                            Predseda ObFZ

                                     


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk