Dnes oslavuje meniny Ivan zajtra Lujza         Streda, 08. júl 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 10 zo dňa 10. februára 2010

Z Á P I S N I C A

 

zo  zasadnutia  Rady, VV a predsedov odborných komisií ObFZ  Považská Bystrica dňa 5.2.2010 v Považskej Bystrici.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍTOMNÍ :  PODĽA PREZENČNÝCH LISTÍN           

ospravedlnenÝ: p. Jaroslav Palček

 

P R O G R A M   : 

 1. Otvorenie

 2. Schválenie programu rokovania

 3. Kontrola plnenia uznesení 

 4. Správa predsedu ObFZ, zhodnotenie konferencie ObFZ

 5. Prerokovanie návrhov – odborné komisie ObFZ

 6. Rôzne

 7. Záver

 

 

P R I E B E H   R O K O V A N I A  :  

 

K bodu č.1 - Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda ObFZ p. Panák

K bodu č.2 – Program rokovania bol schválený bez pripomienok.

K bodu č.3 - Kontrola plnenia uznesení – splnené boli uznesenia č. 17/12/09, 19/12/09, 20/12/09, 21/12/09, 22/12/09 a 23/12/09.

                                       - v plnení zostávajú uznesenia č. 16/12/09 – zverejnenie nových informácií o školeniach trénerov plánovaných podľa novej koncepcie na webovej stránke ObFZ.

                       Z : sekretár, TMK         T – 15.3.2010

                                                                                       Uznesenie č. 18/12/09 – Pripraviť návrh rozdelenia súťaží žiakov podľa regiónu

                       Z : KM                   T – najbližšie zasadnutie Rady a VV

 

K bodu č.4 – predseda ObFZ vo svojej krátkej správe zhodnotil konferenciu ObFZ – zápis zo zasadnutia VV zo dňa 29.1.2010 a pozvánka na spoločné zasadnutie boli uverejnené na stránke ObFZ a individuálne zaslané pozvaným na ich e-mailové adresy.

 

K bodu č.5 – Rada jednohlasne schválila návrh VV ObFZ na obsadenie funkcií predsedov odborných komisií :

ŠTK – Ing. Anton Poliček

DK – Jaroslav Blanárik

KR – Ing. Radomír Sluk , podpredseda KR - ÚDZ – Eduard Chalmoviansky

KM – Bc. Jozef Jurena

TMK – Ján Bukový

MaK – Dušan Mičúch

Odvolacia komisia – Ing. Tibor Poruban

 

K bodu č.6 – v súvislosti so zverejnením návrhu úpravy Stanov ObFZ na internetovej stránke do 30.6.2010, súhlasí Rada ObFZ s nasledovným zložením (paritné zastúpenie okresov) pracovnej komisie :

 

Predseda – PhDr. Karol Janas

Za Radu ObFZ  Roman Baška – Púchov

 - Ing. Ferdinand Gach – Ilava

 - Kamil Španihel – Považská Bystrica

Za VV             - Ing. Libor Mišák – Púchov

-   Pavol Puček – Ilava

 

 

-   predseda KM p. Jurena upozornil na potrebu zmien v termínovej listine ObFZ s ohľadom na termín konania MS 2010 vo futbale ( RS a jeho zmeny schvaľuje Rada ObFZ).  Konkrétne termíny dorieši KM v spolupráci s ŠTK a predloží ich na schválenie VV ObFZ.

-    Ing. Svitek predložil správu o hospodárení ObFZ za január 2010

-    Predseda ŠTK Ing. Poliček navrhol aby sa zasadnutia odborných komisií konali pravidelne v stredu ( nie vo štvrtok ako bolo doteraz) a aby R a DZ posielali zápisy zo  stretnutí výlučne doporučenou poštou a včas (neoprávnené účtovanie poštovného v prípade osobného doručovania zápisov na sekretariát)

-    Podpredseda KR – pre úsek DZ p. Chalmoviansky navrhol umožnenie zasielania zápisov DZ aj elektronickou poštou.

-   Na návrh VV je odporúčaný počet členov v odborných komisiách maximálne 1 (predseda) + 3 (členovia)

-   Predseda DK p. Blanárik -  vzhľadom na spustenie registra žltých kariet na internetovej stránke ObFZ a účasť členov komisie, ktorá nie je vždy stopercentná – navrhol počet členov v DK 1+4

-           

Schválené počty členov odborných komisií :

 

ŠTK – 1 + 3

DK  – 1 + 4

KM -  1 + 3

KR  - 1 + 4 úsek DZ – 1 + 1 s max. účasťou na KR v PB 6

TMK – 1 + 2

Odvolacia  komisia – 1 + 2

Revízna komisia – 1 + 2

 

                        Prijaté uznesenia

 

UZN. 1/2/10  Rada ObFZ jednohlasne schvaľuje návrh VV ObFZ na obsadenie funkcií predsedov odborných komisií. (v bode č. 5)

 

UZN. 2/2/10 Rada ObFZ jednohlasne schvaľuje zmenu v termínovej listine RS 2009/2010 – predposledné a posledné kolo v súvislosti k MS vo futbale 2010.

Zároveň ukladá KM a ŠTK predložiť VV ObFZ na schválenie konkrétne termíny konania MFZ v uvedených kolách.

                 Z : predsedovia KM a ŠTK               T : zasadnutie VV ObFZ

 

UZN. 3/2/10 Rada a VV schvaľujú návrh na konanie zasadnutí odborných komisií pravidelne v stredu, doručovanie zápisov R a DZ na sekretariát ObFZ v stredu do 12:00 hod, v prípade problémov rozhoduje predloženie potvrdenia o zaslaní zápisu doporučenou poštou.

                Z : predsedovia odborných komisií, sekretár   T - priebežne

 

UZN. 4/2/10 VV ukladá nahlásiť na sekretariát menné zoznamy členov odborných komisií ObFZ.

                T : predsedovia odborných komisií               T : 11.2.2010

 

K bodu č.7 Záver – Predseda ObFZ poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

Zápis : Viera Petríková v.r.                          Ján Panák v.r.

          sekretár ObFZ                                 predseda ObFZ

 

 

 

 

 

V Považskej  Bystrici, 5.2.2010

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk