Dnes oslavuje meniny Ivan zajtra Lujza         Streda, 08. júl 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 12 zo dňa 10. marca 2010

Z Á P I S N I C A

 

zo  zasadnutia VV a predsedov  ŠTK, KM a KR ObFZ  Považská Bystrica dňa 5.3.2010 v Považskej Bystrici.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

ospravedlnenÝ : p. Karol Janas

 

P R O G R A M   : 

 1.  Otvorenie

 2. Schválenie programu rokovania

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Schválenie zloženia odborných komisií

 5. Správy predsedov odborných komisií

 6. Rôzne

 7. Záver

 

 

P R I E B E H   R O K O V A N I A  :  

 

K bodu č.1 - Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda ObFZ p. Panák

K bodu č.2 – Program rokovania bol schválený bez pripomienok.

K bodu č.3 - Kontrola plnenia uznesení – splnené boli uznesenia č. 16/12/09, 2/2/10, 4/2/10

                                                    -  v plnení zostávajú uznesenia č. 18/12/09 – Pripraviť návrh rozdelenia súťaží žiakov podľa regiónu

                   

              Z : KM                             T – najbližšie zasadnutie Rady a VV

 

K bodu č.4 – navrhované zloženie odborných komisií :

 

ŠTK – Predseda – Ing. Anton Poliček, Prečín, tel. 0905/805 927

         členovia   – Ing. Michal Sluk, DCA, tel. 0905/855 21

                               Branislav Bodorík, Beluša, tel. 0904/264 656

                              Jaroslav Zelenák, Jasenica, tel. 0903/948 987

 

KM – Predseda – Bc. Jozef Jurena, Košecké Podhradie, tel. 0902/328 976

        členovia         Jaroslav Gašpárek, PB, tel. 0903/202 861

                               Peter Tomaník, Plevník-Drienové, 0908/246 079

                              Štefan Trško, Udiča, tel. 0905/762 047

 

DK – Predseda – Jaroslav Blanárik, Beluša, tel. 0907/066 726

        členovia  – Ing. Peter Kvaššay, Pružina, 0905/968 038

                             Ľubomír Drblík, Podvažie, 0903/944 018

                             Tibor Vánik, DCA, 0905/798 946

                             Vladimír Beniak, Beluša, tel. 0903/533 568

 

KR – Predseda – Ing. Radomír Sluk, DCA, 0907/892 910

        členovia        Ján Klabník, DCA, 0905/337 509

                             Matej Barenčík, PB, 0904/686 658

                             Jozef Doblej, Horný Moštenec, 0915/489 048

                             Ladislav Gábor, DCA, 0907/739 952

 

Úsek DZ – Podpredseda KR – Eduard Chalmoviansky, PB, 0918/322 723

                člen                – Kamil Španihel, PB, 0910/478 045

 

TMK – Predseda – Ján Bukový, PB, 0904/605 855

          Členovia  – Alexander Bakoš, Ilava, 0907/155 012

                         Jozef Strelčík, Púchov, 0907/584 360

 

MaK – Predseda – Dušan Mičúch, PB, 0903/195 301

          Člen       – Viera Petríková, PB, 0915/764 565

 

Revízna komisia – Predseda – Ing. Vladimír Svitek, PB, 0902/510 542

                           Členovia  – Ing. Jozef Mišún, DCA, 0903/143 598  

                                          Miroslav Baránek, Sverepec, 0918/551 043

                                                                               

Odvolacia komisia – Predseda – Ing. Tibor Poruban, DCA, 0904/660 903

                             Členovia  – Juraj Lieskovský, PB, 0905/541 200

                                            Jozef Kováč st., Dohňany, 0915/676 358

 

K bodu č.5 – Pripravenosť na jarnú časť súťažného ročníka 2009/2010 :

 

ŠTK na základe UZN. č. 2/2/10 predložila návrh na odohratie 26. kola I. a II. triedy mužov dňa 19.6.2010 – sobota v UHČ, 18. kola III.A a III.B triedy mužov dňa 19.6.2010 – sobota v UHČ.

ŠTK vo svojej ÚS žiada všetky kluby, aby predložili žiadosti o výnimky z hracích dní a časov jarnej časti do 16.3.2010 tak, aby boli k dispozícii KR 17.3.2010.

 

KM na základe UZN. č. 2/2/10 predložila návrh na odohratie posledného kola jarnej časti dňa 19.6.2010 – sobota v UHČ.

KM vo svojej ÚS upozorňuje všetky FO a FK, ktoré chcú požiadať o výnimky z hracích dní a časov  jarnej časti súťažného ročníka 2009/2010 aby tak učinili do 17.3.2010.

 

Predseda KM informoval : - o schválení dotácie ZsFZ vo výške 500€ na turnaj mládeže, ktorého sa zúčastní minimálne 6 družstiev. Na turnaj nie je možné žiadať od klubov štartovné a v prípade potreby bude teda potrebné na jeho organizáciu uvoľniť finančné prostriedky z ObFZ.

-    o žiadosti ZsFZ o spoluprácu pri usporiadaní

kvalifikačného turnaja O pohár predsedu ZsFZ.

 

KR v spolupráci s úsekom DZ  usporiada dňa 21.3.2010 spoločný Zimný doškoľovací seminár R a DZ. Pozvánka bola už uverejnená na internetovej stránke ObFZ. Ako hostia budú pozvaní predstavitelia ObFZ, zástupcovia odborných komisií, R a DZ z vyšších súťaží a prednášajúci – p. Ivan Bartoš (OblFZ Prievidza).

Predseda KR informoval : - o prihláške nového R z DCA (Vratislav Šamaj)

                                   - o možnosti klubových  prezentácií  DVD s ukážkami a výkladom konkrétnych herných situácií.


 

K bodu č.6 Rôzne – na základe žiadosti a záujmu klubov o zverejňovanie počtu ŽK a tabuľky najlepších strelcov na internetovej stránke ObFZ, navrhol predseda VV doplnenie hore uvedených rubrík a ich ďalšie priebežné dopĺňanie. Navrhnutý správca registra ŽK a tabuľky strelcov, p. Karol Oselský, bude zodpovedať a mať prístup iba k týmto dvom rubrikám na stránke ObFZ.

 

pp. Mišák a  Mamis navrhli zostaviť zoznam klubov ObFZ, ktoré majú vlastné internetové stránky a následne vytvoriť ich prepojenie s oficiálnou stránkou ObFZ.

 

p. Kvaššay navrhol v rámci užšej spolupráce s funkcionármi, osloviť všetky kluby ObFZ a na základe ich záujmu zorganizovať výjazdové zasadnutia VV resp. návštevu klubu členmi VV.

 

                                                   Prijaté uznesenia

 

UZN. 5/2/10  VV schvaľuje zloženie odborných komisií ObFZ tak, ako je uvedené v bode č. 4.

 

UZN. 6/2/10 VV schvaľuje na základe UZN.č.2/2/10 (schválené Radou ObFZ) zmenu v termínovej listine tak, ako ich v bode č.5 navrhuje ŠTK a KM.

 

UZN. 7/2/10 VV súhlasí s návrhom na správu registru ŽK a tabuľky najlepších strelcov na internetovej stránke ObFZ.

 

      Z : Karol Oselský, sekretár ObFZ                          T - priebežne

 

 

                                                                               

K bodu č.7 Záver – Predseda ObFZ poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

Zápis : Viera Petríková v.r.                                           Ján Panák v.r.

            sekretár ObFZ                                               predseda ObFZ

 

 

 

 

 

V Považskej  Bystrici, 5.3.2010

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk