Dnes oslavuje meniny Ivan zajtra Lujza         Streda, 08. júl 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 14 zo dňa 27. apríla 2010

Z Á P I S N I C A

 

zo  zasadnutia VV a predsedov odborných komisií ObFZ  Považská Bystrica dňa 16.4.2010 v Považskej Bystrici.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

ospravedlnení : pp. Karol Janas, Jaroslav Blanárik

 

P R O G R A M   : 

 1.  Otvorenie

 2. Schválenie programu rokovania

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Správa predsedu ObFZ

 5. Čerpanie rozpočtu ObFZ za I.Q 2010

 6. Správy predsedov odborných komisií

 7. Rôzne

 8. Záver

 

 

P R I E B E H   R O K O V A N I A  :  

 

K bodu č.1 - Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda ObFZ p. Panák.

K bodu č.2 – Program rokovania bol schválený bez pripomienok.

K bodu č.3 - Kontrola plnenia uznesení -  v plnení zostáva uznesenie č. 18/12/09 –

                    Pripraviť návrh rozdelenia súťaží žiakov podľa regiónu

                     Z : KM                     T – najbližšie zasadnutie Rady a VV

 

K bodu č.4 – predseda ObFZ v skratke zhodnotil začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2009/2010, spoločný seminár R a DZ (21.3.2010 v Považskej Bystrici), zvýšenú návštevnosť internetovej stránky ObFZ (spustený register ŽK, včasné zverejňovanie výsledkov a ÚS) a pokračujúce prípravy na konferenciu ZsFZ.

Zasadnutie pracovnej komisie pre návrh úprav Stanov ObFZ bolo pre pracovné zaneprázdnenie p. Janasa odložené.

 

K bodu č.5 – O čerpaní rozpočtu ObFZ za I.Q 2010 podal informáciu Ing. Svitek.

 

K bodu č.6 – správy odborných komisií predložili nasledovní predsedovia :

 

TMK – predseda TMK p. Bukový – podal informácie a dodatočne predložil písomný materiál (Harmonogram rekvalifikácie trénerov ObFZ IV. triedy na licenciu „C“ ) o prebiehajúcej rekvalifikácii trénerov ObFZ Považská Bystrica.

 

MaK – predseda MaK p. Mičúch predložil správu matričnej komisie za obdobie jarného prestupového termínu (do 31.3.2010) a prehľad matričných úkonov vykonaných matrikou ObFZ. Najbližší prestupový termín bude  od 1.7.2010.

 

KR – predseda KR p. Sluk okrem už spomínaného semináru R a DZ, podrobne informoval o úvodných kolách jarnej časti z pohľadu KR. Vyskytli sa prípady pozastavenia delegácie (za neúčasť na MFZ), nízke známky R od DZ, nešportové správanie na ihriskách (aj usporiadatelia označení vestami), zasielanie zápisov o stretnutiach (predkladanie podacích lístkov pri neskorom doručení na sekretariát), neakceptovanie resp. neformálne zohľadňovanie vetovania R od klubov, ktoré by mali byť vyzvané (ÚS ŠTK) na dôkladné preštudovanie a následné dodržiavanie RS.

Ďalej predložil na schválenie VV návrh na postup R regionálnych súťaží ZsFZ pre ročník 2010/2011. Nominovaní (po absolvovaní fyzických previerok dňa 23.4.2010 v DCA) boli pp. Peter Tomaník (Plevník), Michal Migat (Púchov), Róbert Eliášek (DCA) a ako náhradník František Černej (Pruské).

Schválená nominácia musí byť zaslaná predsedovi KR ZsFZ najneskôr do 5.5.2010.

 

KRúDZ – predseda úDZ p. Chalmoviansky predložil návrh DZ ObFZ na nominačnú listinu ZsFZ pre ročník 2010/2011 – pp. Tibor Vánik, Miroslav Turčan. Ďalej upozornil na súčasný vekový priemer DZ v oblasti, s ktorým sa bude treba v blízkej  budúcnosti začať zaoberať.

 

Spoločne vyzvali všetkých prítomných aby venovali pozornosť turnaju 20. ročníka SLOVAKIA CUPu, ktorý sa odohrá v dňoch  27.4. – 30.4.2010 ( 27.4. ČR – Dánsko – RAVEN PB, 29.4. Dánsko – Ukrajina – LR Crystal Lednické Rovne, 30.4. – Ilava, Košeca, Beluša a finále o 12,00 FK Púchov).

 

KM – predseda KM p. Jurena – KM ObFZ PB usporiada kvalifikačný turnaj starších žiakov, ročník 1996 O pohár predsedu ZsFZ v dňoch 13. – 21.11.2010.

 

ŠTK – predseda Ing. Poliček – doručovanie zápisov o stretnutí (neskoré resp. priame doručovanie), zápasy nariadené ŠTK na odohratie v sobotu (absencia klubových R), návrh na opätovnú kontrolu – pasportizáciu HP v oblasti, zverejnenie výzvy klubom v ÚS ŠTK na zasielanie návrhov a pripomienok k RS pre súťažný ročník 2010/2011.

 

K bodu č. 7 Rôzne – Ing. Svitek informoval o potrebe prepracovania Organizačnej smernice ObFZ Považská Bystrica č.1 – Vedenie pokladne ObFZ Pov. Bystrica, schválenej dňa 2.10.2008.

 

 

Prijaté uznesenia

 

UZN. 8/4/10 VV schvaľuje návrh KR na postup R ObFZ do regionálnych súťaží ZsFZ ako je uvedené (po absolvovaní FP) v bode č.6/správa predsedu KR a ukladá ich nahlásenie podľa uloženého termínu ZsFZ.

 

                        Z : KR v spolupráci so sekretariátom            T : do 5.5.2010

 

 UZN. 9/4/10  VV schvaľuje návrh KRúDZ na nominačnú listinu DZ ZsFZ pre súťažný ročník 2010/2011 ako je uvedené v bode č.6/správa predsedu úDZ a ukladá ich nahlásenie podľa termínu ZsFZ.

 

                   Z : KRúDZ v spolupráci so sekretariátom   T : do 5.5.2010

 

UZN. 10/4/10 VV schvaľuje návrh ŠTK na novú pasportizáciu hracích plôch ObFZ PB a ukladá ŠTK vykonať ich kontrolu v stanovenom termíne.

 

                 Z : predseda ŠTK                              T : do 21.5.2010

 

UZN. 11/4/10 VV dodatočne súhlasí s nariadením VV o vykonaní minúty ticha na MFZ hraných 17.-18.4.2010 v súvislosti s tragickou haváriou lietadla poľskej štátnej delegácie.

 

UZN. 12/4/10 VV schvaľuje zakúpenie pamäťovej karty (zálohovanie dát PC ObFZ) podľa návrhu sekretára ObFZ.

 

                Z : sekretár ObFZ                          T : do 26.4.2010

 

UZN. 13/4/10 VV schvaľuje prepracovanie dokumentu - Organizačná smernica ObFZ Považská Bystrica č.1 – Vedenie pokladne ObFZ Pov. Bystrica/bod č.7.

 

               Z : Ing. Svitek                               T – ďalšie zasadnutie VV

 

 

                                                                               

K bodu č.8 Záver – Predseda ObFZ poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

Zápis : Viera Petríková v.r.                                          Ján Panák v.r.

            sekretár ObFZ                                               predseda ObFZ

 

 

 

 

 

V Považskej  Bystrici, 16.4.2010

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk