Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica         Štvrtok, 27. február 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 6 zo dňa 05. októbra 2007

 

                              Z Á P I S N I C A   

zo  zasadnutia  VV  ObFZ   Považská Bystrica  dňa  : 28.9. 2007 o 16,00 HOD. v Považskej  Bystrici.      

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení : Ján Panák 

 

         P R O G R A M   :

 1.  Otvorenie  - Kontrola  uznesení

 2.  Správa predsedu ObFZ  

 3.  Čerpanie  rozpočtu  za  I. polrok  2007

 4.  Riešenie  odvolaní.

 5.  Rôzne    

 6.  Uznesenie 

 7.  Záver.    

 

P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

K bodu č.1.     : Zasadnutie  otvoril predseda ObFZ  p.

                           Eduard CHalmoviansky,kde privítal 

                           prítomných a oboznámil ich s programom 

                           zasadnutia.

                          Kontrolu plnenia uznesení uskutočnil 

                          predseda ObFZ p.Eduard Chalmoviansky.    

Uznesenia z minulého zasadnutia :

UZN.10/7/07  - Splnené  - Opravené  vyžrebovanie  III."A" triedy  vytlačené 

                        a rozposlané  na  FK  III. „A" triedy.                             

UZN. 11/7/07  -  V plnení  -  Zápisy  zo stretnutí sú  zasielané  a doručované  na 

                                                  ObFZ    do  stredy  budúceho  týždňa.

UZN. 12/7/07  -  Splnené -  ObFZ zakúpilo  pre potreby sekretariátu 

                                           Notebook a skartovačku.

UZN.13/7/07   -  V plnení -Vyplácanie  stravného pri služobných  cestách 

                                       delegovaných osôb sa vypláca  v zmysle  zákona.

 

K  bodu č.2.:  PREDSEDA  ObFZ informoval prítomných zo 

                    závermi zasadnutia VV  ZsFZ : Spomenul  že 

                    s výstavbou  sídla  ZsFZ  v nitre  sa  ešte  

                    nezačalo.

                    Informoval  že  p. Bc.Jozef Jurena  bol 

                    schválený  do  KM  ZsFZ.

                    Ďalej informoval že  sa  v rámci SFZ bude 

                    rušiť  RADA SFZ.

                    Konferencie  sa budú  konať  každý  rok a že 

                    vo  funkciách  sú najviac zastúpení  

                    rozhodcovia  delegáti  zväzu. Na  webovej 

                    stránke  SFZ  sa  nachádza  návrh  nových 

                    stanov SFZ  ktoré môžu  členovia 

                    a funkcionári pripomienkovať.

                        Hodnotiaca  konferencia nášho  ObFZ  sa 

                       uskutoční  v januári  2008. Termín

                       a miesto konania  sa  určí a budú podľa

                       schváleného kľuča  ObFZ pozvaní

                       zástupcovia  FK a FO a funkcionári

                       ObFZ  ako  delegáti  na  konferenciu.                        

                      Poslať  list  na  ZsFZ  že hodnotiaca  

                      konferencia  nášho  ObFZ  sa uskutoční 

                      v januári 2008.

                      Informácia  pre  FK  - pripravuje  sa  nový 

                      prestupový  poriadok  SFZ pre  amatérsky 

                      futbal  kde  budú  výrazné  zmeny  oproti 

                      doterajšiemu  prestupovému  poriadku.

 

K bodu č.3 :      VV prerokoval  správu  o hospodárení  ObFZ 

                      za  I.polrok  2007  podľa  predloženého   

                      prehľadu  a konštatoval  že  oproti 

                      minulému obdobiu  sa  zvýšili  príjmy  za 

                      registrácie žiakov,poplatky,prestupy 

                      a hosťovania hráčov ako  aj  udelené 

                      pokuty  za  priestupky  hráčov  a FK.  VV

                      berie na vedomie  správu o hospodárení 

                      ObFZ za I. polrok 2007.             

  

 

K bodu č.4  : Riešenie  odvolaní :

                    VV obdržal  písomné  odvolanie  voči  

                    rozhodnutiu  ŠTK  a DK , kde  im  bolo  za 

                    inzultáciu  rozhodcu po  stretnutí

                    Plevník  - Beluša    uložený  trest  3 

                    stretnutia na  ihrisku  vzdialenom 15 km od 

                   Plevníka a pokuta  za  inzultáciu  15.000,- Sk.

 

                       Odvolanie  splňalo  všetky  náležitosti  pre 

                       odvolanie, zaplatený  odvolací  poplatok

                      1000,- Sk, rokovací poplatok 250,- Sk,

                      uhradená  pokuta/šekom/  15.000,- Sk na  účet 

                      ObFZ.

 

                      všetci  členovia  obdržali  kópie  odvolania 

                      písomne  tak  sa  VV   ním  zaoberal :

 

                     p. Puček : znížiť pokutu  a odpustiť 1 stretnutie 

                                      vo  vzdialenosti  15 km  od  Plevníka.

 

                    p. Slovák: ponechať vplatnosti  rozhodnutie DK.

                  

 

                   p. Mičúch :  Pokutu 15.000,- Sk ponechať 

                                        odpustiť 1 stretnutie  vo

                                         vzdialenosti  15 km  od 

                                         Plevníka.

 

                   p.Svitek : ponechať v platnosti  rozhodnutie  DK.

 

                  p.Magdík : Pokutu 15.000,- Sk ponechať 

                                     a odpustiť 2  stretnutia  vo

                                     vzdialenosti  15 km  od  Plevníka.

 

    p.Chalmoviansky : Pokutu 15.000,- Sk ponechať 

                                    a odpustiť 1 stretnutie  vo

                                    vzdialenosti  15 km  od  Plevníka.

Rozhodnutie  VV  : VV zmenil  rozhodnutie  DK 

                                  v jednom  bode.

                                  Pokuta  15.000,- Sk  zostáva,

                                  1 stretnutie odohrá  FK Plevník na

                                  domácom ihrisku. 

                                  Odvolací  vklad  1000,- Sk  sa 

                                  vracia  FK Plevník -Drienové.

 

K bodu č.5 :     Rôzne : p. Chalmoviansky  informoval 

                                        že  je potrebné aby  výsledky  

                                        stretnutí a tabuľky  súťaží 

                                        Boli  na  webovej stránke 

                                        najneskôr v pondelok.

                                        p. Magdík -  informoval  že  sa 

                                        vyskytujú  prípady  že  na 

                                        registračnom  preukaze  je 

                                       foto  hráča  ktoré sa nezhoduje 

                                       s hráčom  ktorý na stretnutie 

                                       nastúpil  pri  konfrontácii.

                                      / žiadať  vždy  kartu poistenca/.                                  

                                      Informoval  že  v N.Dubnici

                                      registrovali žiaka  7 ročného.

                                      p.Puček - informoval že na

                                     ihrisku  TJ Stupné   sú  kabíny

                                     v nevyhovujúcom stave.

K  bodu  č. 6 :  U Z N E S E N I E  :        

 

UZN.1/9/07  - VV schvaľuje odmenu  3.000,- Sk

                             pre  sekretára  ObFZ  a 1000,- Sk  pre 

                             člena  Matričnej  komisie  za  uskutočnené  

                             prestupy , hosťovania  a registráciu žiakov

                            a túto  im  vyplatiť  po  zdanení.

                 Termín :  Ihneď                    Zodp. :  v  texte                                                                                                                                                          

 

UZN. 2/9/07  - VV zmenil  rozhodnutie  DK 

                                  v jednom  bode.

                                  Pokuta  15.000,- Sk  zostáva,

                                  1 stretnutie odohrá  FK Plevník na

                                  domácom ihrisku. 

                                  Odvolací  vklad  1000,- Sk  sa 

                                  vracia  FK Plevník -Drienové.

            Termín : ihneď                           Zodp.: sekretár  ObFZ

 

UZN.3/9/07  -  VV ObFZ  upozorňuje FK  ak im hrajú

           mládežnícke  družstvá aby  dodržiavali     

           Rozpis súťaže B/3. Podmienky  štartu:

           /kabíny,šatne,voda,toalety/ pre  hosťujúce 

           družstvá.    

            Termín : stály        Zodp.: predsedovia FK a FO 

 

 

 K bodu č.7 -  ZÁVER :

                    Predseda ObFZ pán Eduard

                    Chalmoviansky poďakoval prítomným

                    za aktívnu účasť, poprial veľa zdravia 

                    a  zasadnutie ukončil.       

 

 V Považskej Bystrici  3.10.2007   

 

  Zapísal : Jozef Galanský.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

                                       

                                    Eduard  Chalmoviansky v.r.                                                                                                                                                             

                                              Predseda  ObFZ

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk