Dnes oslavuje meniny Ida zajtra Miloslava         Nedeľa, 16. február 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 19 zo dňa 02. júna 2008

 

Oblastný futbalový zväz -

Považská Bystrica                                                                                                                                

                                   M.R.Štefánika  148/27 ,  017 01  Považská Bystrica                                                                                                    

                                   Tel.: 042/4322662          Fax : 042/4262237        Mobil : 0915/764565                                                           

                                    E- mail : oblastnl18@dsl.basic, oblastnf@stonline.sk 

                                    IČO : 37915126  DIČ :  2021758497   č.účtu  : 2825982001/5600             

                                                                                                                                                                                             

                                                            Pov.Bystrica :  23.5.2008 

                                                              Z Á P I S N I C A č.  3

zo  zasadnutia  VV  ObFZ  Považská Bystrica dňa : 23.05.2008 o 16,00 hod. v Pov.Bystrici.           

----------------------------------------------------------------------

PRÍTOMNÍ :  PODĽA PREZENČNEJ LISTINY     

 

 

P R O G R A M   :  

 1.  Otvorenie  - KONTROLA  UZNESENÍ

 2.  Správa predsedu ObFZ  

 3.  Príprava  Rozpisu  súťaže  2008/2009 / predseda  ŠTK /

 4.  Informácia  o zimnom  prestupovom  termíne

 5.  Riešenie  odvolaní

 6.  Rôzne

 7.  UZNESENIE

 8.  ZÁVER .  

 

P R I E B E H   R O K O V A N I A  :    

 

K bodu č.1.     :      ZASADNUTIE OTVORIL PREDSEDA ObFZ p EDUARD        

                             CHALMOVIANSKY,KDE PRIVÍTAL PRÍTOMNÝCH A OBOZNÁMIL ICH

                             S PROGRAMOM ZASADNUTIA.        

                             KONTROLU PLNENIA UZNESENÍ USKUTOČNIL PÁN EDUARD

                             CHALMOVIANSKY.   

                             UZNESENIE  Z MINULÉHO ZASADNUTIA konaného  dňa  28.3.2008 : 

                             UZN. 1/4/08  : nesplnená  -  Trvá  /neprevzaté  vesty  na  ObFZ/.                             

                             UZN. 2/4/08  : Trvá  

                             UZN. 3/4/08 : nesplnené  -  .

                             UZN.4/4/08 :  splnené  - predseda  odvolacej  komisie.

                             UZN.5/4/08 :  splnené -  zoznam  členov odvolacej komisie            

                                                                 predložený.

                             UZN.6/4/08 :  v plnení  - preverené  nákladové  položky.                          

                             UZN.7/4/08 :  v plnení  

                             UZN.8/4/08 :  v  plnení

       

 K bodu č.2.    : PREDSEDA  ObFZ informoval  prítomných  o novej  budove  ZsFZ v Nitre

                        a jej  otvorenie  sa  uskutoční  20.6.2008  v  Nitre.

                       Ďalej  informoval  že  prenájom  priestorov  pre  ObFZ  Pov. Bystrica  

                       na  štadióne  MŠK  Pov. Bystrica  bude  38.000,- Sk  ročne  a prenájom

                       je  garantovaný  na  10 rokov  od  1.7.2008.

                       Informoval  taktiež  že  je  potrebné  zabezpečiť  prípravu  rozpisu  súťaží

                       a poplatky  už  aj  s prechodom  na  euro. Ďalej  informoval  že v 

                       súťažiach  ZsFZ    III.,IV., V. ligy  musí  byť  zo  stretnutí  videozáznam  

                       a ak  nie  tak  budú  pokuty.

 K bodu č.3     : Príprava  rozpisu  súťaží  -  informoval  predseda  ŠTK  Ing. Michal  Sluk.

                        Termínová  listina  ZsFZ  - začiatok  jesennej  časti 3.8.2008

                                                            - jarnej  časti  12.3.2009.

                        Radomír Sluk -  informoval  že  zmluvy / Dohody  o vyplácaní  rozhodcov

                                               si  stanovuje  FK  a nie  rozhodca.

                                               Paušál  rozhodcov /odmeny/ stanoviť  a dať  do  rozpisu.

                                               Zavesiť  na  webovú  stránku  ObFZ  zoznam  FK  ktoré

                                               nemajú  aktívneho  rozhodcu.

                        Ján Panák  -  Navrhol  dať  do  rozpisu  súťaží že aktívny rozhodca  ObFZ

                                           nemôže  hrať   v súťažiach  ObFZ  za  FK.

      

K bodu č. 4    :  Správu  matričnej  komisie  za  obdobie  od  1.1.2008  do  6.4.2008

                       predložil  predseda  MK  p. Jozef  Galanský.

                       Správa  bola  prijatá.

K bodu č.5   :    Riešenie  odvolaní :

                       Odvolanie  FK  Udiča  žiaci  -  Rozhodnutie  odvolacej  komisie  zalať  na 

                       FK  Udiča.  Odvolací  vklad  zostáva  v prospech  ObFZ.                       

K bodu č.6  :  Rôzne :

                    Tomáš  Pučkovica KM - informoval  o celkových  6  kontumáciach

                                                      ktoré  si  pripísali  chyby  vo  FK.

                                                      Navrhol  DK  - uvádzať  chýbajúce  zápisy zo

                                                      stretnutí  a hráči  ktorí  boli  v týchto  stretnutiach

                                                      vylúčení  majú  zastavenú  činnosť.

                     Pavol  Puček - informoval  že  FK  Horná Poruba  organizuje  futbalový

                                          turnaj  v Hor.Porube  dňa  22.6.2008  a pozval  členov

                                          VV  ObFZ  na  turnaj.

                      Karol  Janas  -  Informoval a doporučil  schváliť  výnimky  DZ  ktorí

                                             prekročili  stanovený  vek.

  

K bodu č.7    :  U Z N E S E N I E  :        

UZN.1/5/08  -     VV  ukladá  zakúpiť  teplákové  súpravy  v sume  18.000 ,- Sk  pre

                         výbery  ObFZ  Pov. Bystrica. Na  súpravy  našiť  logo  ObFZ  a sponzora 

                         Zlatníctvo  Safír.

                         TERMÍN  : Ihneď                                            ZODP.: Pavol  Puček

                                                                                                                                                                

UZN. 2/5/08  -   VV ObFZ schvaľuje  zloženie odvolacej komisie  ObFZ   Považská 

                        Bystrica  v zložení  :  Ing. Tibor  Poruban  -  predseda  komisie

                                                              Juraj  Lieskovský,  Miroslav  Fúrik.

                      TERMÍN : stály                                          ZODP.:  predseda  ObFZ

UZN.3/5/08   -  VV ObFZ  ukladá  RK  preveriť  do  budúceho  zasadnutia  VV  nákladové

                       položky  /zakúpenie  rozl. viest, znak  ObFZ, zasadnutia, matričná

                       komisia, telefóny, + registrácia  žiakov a stav  pokladne  ObFZ.

                       TERMÍN :   v texte                                      ZODP.: predseda  RK

                                                                                                  Ing. Vlad. Svitek

UZN.4/5/08   - VV  ukladá  ŠTK  v spolupráci  s KR  za  podpory  VV  , uskutočniť  zimný

                       aktív  pre  FK  I., II., a III. triedy  k výkladu  pravidiel  s rozhodcami 

                       a vypracovať  termínovú  listinu zimného  aktívu  klubov.

                       Termín  :  do  30.6.2008                           Zodpov.: predseda  ŠTK

                                                                                                   predseda  KR   

 UZN.5/5/08    VV  súhlasí  s presťahovaním  sekretariátu  ObFZ  do  priestorov  MŠK

                      Považská  Bystrica  na  futbalovom  štadióne  od  1.7.2008

                      Termín  :  do budúceho zasadnutia             zodp.  : Ing. Tibor  Poruban

UZN.6/5/08  - VV  ukladá  zavesiť  na  webovú  stránku  ObFZ  nový  schválený 

                     prestupový poriadok  neprofesionálnych  hráčov  SFZ.

                     Termín  : ihneď                                         zodp. :  sekretár  ObFZ

UZN. 7/5/08  -  VV  ukladá  ŠTK  pripraviť  návrh  rozpisu  súťaží  ObFZ  pre  súť. ročník

                       2008/2009  a návrh  rozpisu  predložiť  na  VV  do  26.6.2008. Aktív  ŠTK

                       uskutočniť  11.7.2008  a zabezpečiť  miesto  konania  aktívu.

                       Termín  :  do  26.6.2008                              Zodp. : predseda  ŠTK

UZN.8/5/08  -  VV  schvaľuje  rozhodcov  na  postup  do  súťaží  ZsFZ  :

                      Miroslav  Porubčan, Miroslav  Fúrik,  Michal  Mako.

                      Termín  :  ihneď                                          zodp. : predseda  KR

UZN.9/5/08 - VV  ukladá  zaslať  rozhodnutie  odvolacej  komisie  na  FO  Udiča.

                     Odvolací  vklad  ostáva  v prospech  ObFZ.

                     Termín  :  ihneď                                          Zodp. : sekretár  ObFZ

UZN.10/5/08 -  VV  schvaľuje  výnimky pre  delegátov  zväzu  pre  ročník 2008/2009

                       Stanislav  Lieskovský, Miroslav Pribil. Výnimku  Jaroslava  Brundzu

                       prerokovať  s komisiou  rozhodcov.

                       Termín : ihneď                                          Zodpov. Karol  Janas

UZN.11/5/08 - VV  ukladá  zabezpečiť  a uskutočniť  zasadnutie  VV  a Rady ObFZ

                      dňa 28.6.2008  o 13,00 hod  vo  Visolajoch.

                      Termín : v texte                                         Zodpov. : predseda  ObFZ

                                                                                                     sekretár  ObFZ

UZN.12/5/08 - VV ukladá  zabezpečiť  futbalové  stretnutie  Visolaje - výber  I.tr. ObFZ.

                      Trénermi  výberu ObFZ  sú  schválení  tréneri  družstiev  I. triedy mužov

                      ktorí  sú  na  2 a 3 mieste  v súťaži  I.triedy. 

                      Termín : 28.6.2008                                    Zodpov.: Radomír Sluk,

                                                                                                    Jozef Mišún

UZN.13/5/08 -  VV  schvaľuje  príspevok  na  stravu  a občerstvenie  pre  účastníkov

                      seminára  rozhodcov na Vršatci v dňoch 5.- 6.6.2008  v sume  3000,- Sk.

                      Termín : v texte                                         Zodpov.: predseda  KR.

ZÁVER     -    Predseda ObFZ pán Eduard Chalmoviansky poďakoval prítomným za

                    aktívnu účasť, poprial veľa zdravia  a zasadnutie ukončil.      

 V Považskej Bystrici  28.5.2008     

                       Zapísal : Jozef Galanský.     

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                               Eduard  Chalmoviansky

                                                                                                                                Predseda  ObFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblastný futbalový zväz -Považská Bystrica                                                                                                                                

                                   M.R.Štefánika  148/27 ,  017 01  Považská Bystrica                                                                                                    

                                   Tel.: 042/4322662          Fax : 042/4262237        Mobil : 0915/764565                                                           

                                    E- mail : oblastnl18@dsl.basic, oblastnf@stonline.sk 

                                    IČO : 37915126  DIČ :  2021758497   č.účtu  : 2825982001/5600             

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                        Pov.Bystrica :  23.5.2008 

                                                              Z Á P I S N I C A č.  3

zo  zasadnutia  VV  ObFZ  Považská Bystrica dňa : 23.05.2008 o 16,00 hod. v Pov.Bystrici.           

----------------------------------------------------------------------

PRÍTOMNÍ :  PODĽA PREZENČNEJ LISTINY     

 

 

P R O G R A M   :  

 1.  Otvorenie  - KONTROLA  UZNESENÍ

 2.  Správa predsedu ObFZ  

 3.  Príprava  Rozpisu  súťaže  2008/2009 / predseda  ŠTK /

 4.  Informácia  o zimnom  prestupovom  termíne

 5.  Riešenie  odvolaní

 6.  Rôzne

 7.  UZNESENIE

 8.  ZÁVER .  

 

P R I E B E H   R O K O V A N I A  :    

 

K bodu č.1.     :      ZASADNUTIE OTVORIL PREDSEDA ObFZ p EDUARD        

                             CHALMOVIANSKY,KDE PRIVÍTAL PRÍTOMNÝCH A OBOZNÁMIL ICH

                             S PROGRAMOM ZASADNUTIA.        

                             KONTROLU PLNENIA UZNESENÍ USKUTOČNIL PÁN EDUARD

                             CHALMOVIANSKY.   

                             UZNESENIE  Z MINULÉHO ZASADNUTIA konaného  dňa  28.3.2008 : 

                             UZN. 1/4/08  : nesplnená  -  Trvá  /neprevzaté  vesty  na  ObFZ/.                             

                             UZN. 2/4/08  : Trvá  

                             UZN. 3/4/08 : nesplnené  -  .

                             UZN.4/4/08 :  splnené  - predseda  odvolacej  komisie.

                             UZN.5/4/08 :  splnené -  zoznam  členov odvolacej komisie            

                                                                 predložený.

                             UZN.6/4/08 :  v plnení  - preverené  nákladové  položky.                          

                             UZN.7/4/08 :  v plnení  

                             UZN.8/4/08 :  v  plnení

       

 K bodu č.2.    : PREDSEDA  ObFZ informoval  prítomných  o novej  budove  ZsFZ v Nitre

                        a jej  otvorenie  sa  uskutoční  20.6.2008  v  Nitre.

                       Ďalej  informoval  že  prenájom  priestorov  pre  ObFZ  Pov. Bystrica  

                       na  štadióne  MŠK  Pov. Bystrica  bude  38.000,- Sk  ročne  a prenájom

                       je  garantovaný  na  10 rokov  od  1.7.2008.

                       Informoval  taktiež  že  je  potrebné  zabezpečiť  prípravu  rozpisu  súťaží

                       a poplatky  už  aj  s prechodom  na  euro. Ďalej  informoval  že v 

                       súťažiach  ZsFZ    III.,IV., V. ligy  musí  byť  zo  stretnutí  videozáznam  

                       a ak  nie  tak  budú  pokuty.

 K bodu č.3     : Príprava  rozpisu  súťaží  -  informoval  predseda  ŠTK  Ing. Michal  Sluk.

                        Termínová  listina  ZsFZ  - začiatok  jesennej  časti 3.8.2008

                                                            - jarnej  časti  12.3.2009.

                        Radomír Sluk -  informoval  že  zmluvy / Dohody  o vyplácaní  rozhodcov

                                               si  stanovuje  FK  a nie  rozhodca.

                                               Paušál  rozhodcov /odmeny/ stanoviť  a dať  do  rozpisu.

                                               Zavesiť  na  webovú  stránku  ObFZ  zoznam  FK  ktoré

                                               nemajú  aktívneho  rozhodcu.

                        Ján Panák  -  Navrhol  dať  do  rozpisu  súťaží že aktívny rozhodca  ObFZ

                                           nemôže  hrať   v súťažiach  ObFZ  za  FK.

      

K bodu č. 4    :  Správu  matričnej  komisie  za  obdobie  od  1.1.2008  do  6.4.2008

                       predložil  predseda  MK  p. Jozef  Galanský.

                       Správa  bola  prijatá.

K bodu č.5   :    Riešenie  odvolaní :

                       Odvolanie  FK  Udiča  žiaci  -  Rozhodnutie  odvolacej  komisie  zalať  na 

                       FK  Udiča.  Odvolací  vklad  zostáva  v prospech  ObFZ.                       

K bodu č.6  :  Rôzne :

                    Tomáš  Pučkovica KM - informoval  o celkových  6  kontumáciach

                                                      ktoré  si  pripísali  chyby  vo  FK.

                                                      Navrhol  DK  - uvádzať  chýbajúce  zápisy zo

                                                      stretnutí  a hráči  ktorí  boli  v týchto  stretnutiach

                                                      vylúčení  majú  zastavenú  činnosť.

                     Pavol  Puček - informoval  že  FK  Horná Poruba  organizuje  futbalový

                                          turnaj  v Hor.Porube  dňa  22.6.2008  a pozval  členov

                                          VV  ObFZ  na  turnaj.

                      Karol  Janas  -  Informoval a doporučil  schváliť  výnimky  DZ  ktorí

                                             prekročili  stanovený  vek.

  

K bodu č.7    :  U Z N E S E N I E  :        

UZN.1/5/08  -     VV  ukladá  zakúpiť  teplákové  súpravy  v sume  18.000 ,- Sk  pre

                         výbery  ObFZ  Pov. Bystrica. Na  súpravy  našiť  logo  ObFZ  a sponzora 

                         Zlatníctvo  Safír.

                         TERMÍN  : Ihneď                                            ZODP.: Pavol  Puček

                                                                                                          


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk