Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica         Štvrtok, 27. február 2020

Matričná komisia


správa č.: 219. júla 2017

Vážení funkcionári, Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračn&e...


správa č.: 110. júla 2017

_UPOZORNENIE MATRIKY_ _V ZMYSLE RAPP čLÁNOK 19 ODSEK 2 PÍSMENO B) _JE MOžNÉ SCHVAľOVAť TRANSFER S OBMEDZENÍM OD 1. 8. DO 30. 9. _TRANSFERY S OBMEDZENÍM_, KTORÉ SA Už NACHÁDZAJÚ V ...


správa č.: 1430. marca 2017

_UPOZOTNENIE NA ZMENY V __RAPP SFZ S ÚčINNOSťOU OD 14.3.2017_ _ČLÁNOK 12 - REGISTRÁCIA HRÁčA__ODSEK (8)__ __ČLÁNOK 19 - REGISTRAčNÉ OBDOBIA_odsek (2)


správa č.: 1317. februára 2017

Pri posledných úpravách v ISSF sa doplnila najnovšia funkcia – žIADOSť O STRIEDAVÝ ŠTART /UKONčENIE STRIEDAVÉHO ŠTARTU (funkcionalita je popísaná nižšie, ...


správa č.: 1212. októbra 2016

_ČLENSKÉ POPLATKY SFZ - DELEGOVANÉ OSOBY_ Ak je rozhodca, delegát alebo pozorovateľov zároveň aj aktívnym hráčom a má uhradené členské ako hráč alebo ako trén...


správa č.: 1122. septembra 2016

VÁžENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA, DOVOľUJEME SI UPOZORNIť VÁS, že v zmysle _RAPP čLÁNOK 19 ODSEK 2 SA LETNÉ REGISTRAčNÉ OBDOBIE KONčÍ DňOM 30. SEPTEMBER. _ Žiadosti o prestup s obmedzen&ia...


správa č.: 1010. septembra 2016

Vážení členovia SFZ, Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 5.9.2016 bolo prijaté nové znenie poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. Uvedený pori...


správa č.: 906. septembra 2016

_MATRIKA OBFZ UPOZORňUJE KLUBY _ ABY SA V PRÍPADE _ODSTUPNÉHO ZA AMATÉRA RIADILI čL. 37 RAPP - __VIď TABUľKU NA STR. 38 A 39 RAPP_ A NEZAMIEňALI SI JU S TABUľKOU V čL. 11 ODSTUPNÉ ZA TRANSFER AMATÉRA NA STR. ...


správa č.: 821. júna 2016

*Oznamuje všetkým FK, FO pôsobiacich v súťažiach ObFZ Považská Bystrica, že od 1.7.2016 bude všetky žiadosti o transfer hráča prijímať VÝHRADNE V ELEKTRONICKEJ FORME. *Z tohto d&...


správa č.: 703. júna 2016

Registracny a prestupovy poriadok SFZ prerokoval a schvalil vykonny vybor SFZ dna 9.5.2016. Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej su uvedene konkretne zmeny najdete na tychto linkoch: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislat...


správa č.: 613. apríla 2016

Informácie ohľadom pripomienkovania Registračného a prestupového poriadku SFZ nájdete na tomto linku: https://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/pripomienkovat-registracny-a-prestupovy-poriadok-sfz-je-moz...


správa č.: 505. apríla 2016

V PRÍPADE POTREBY ZMENY FAKTURAčNÝCH ÚDAJOV KLUBU(IBAN,fakturačná adresa) a ŠTATUTÁRNEHO ZÁSTUPCU KLUBU je v prvom rade potrebné zaslať potrebné dokumenty na uskutočnenie zmen...


správa č.: 406. marca 2016

_UPOZORNENIE NA čL. 19 REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ_ (2) ŽIADOSť O TRANSFER AMATÉRA SA PODÁVA V REGISTRAčNÝCH OBDOBIACH A) OD 01.07. DO 30.09. KALENDÁRNEHO ROKA (LETNÉ REGIS...


správa č.: 301. februára 2016

1. Každý používateľ ISSF (hráč, rozhodca, delegát...) si dokáže meniť svoje osobné informácie ako adresu trvalého bydliska a telefónny kontakt, ale aj to, či má byť fo...


správa č.: 204. augusta 2015

1. DÔRAZNE UPOZORňUJEME NA PREDPIS SYSTÉMU ISSF ohľadom vkladania fotografií na nové RP resp. základnú registráciu. Fotografie na registračné preukazy SFZ do ISSF majú byť v prime...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk